Nguồn website giaibai5s.com

TÓM TẮT LÝ THUYẾT Metan

Etilen Axetilen Benzen СТРТ CHĄ

C2H4 C2H2

Η СТСТ H-C-H

HC=CH2 HC=CH

Η

Đặc điểm | Có 4 liên . Có 1 liên | Có 1 liên Liên kết đơn cấu tạo của | kết đơn C-H | kết đôi | kết ba C=C , và đôi xen kẽ phân tử

C=C Phản ứng Phản ứng Phản ứng Phản ứng Phản ứng thế đặc trưng thế

| cộng

cộng Ung dụng | Làm nhiên | Là nguyên | Nhiên liệu, Là nguyên chính liệu, nguyên 1 liệu điều nguyên liệu | liệu quan

| liệu trong chế nhựa, trong công trọng trong công nghiệp rượu, … ! nghiệp sản công nghiệp và đời sống

xuất cao su, } sản xuất chất

deo. II. GIẢI BÀI TẬP SGK (trang 133) Bài 1.

Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất hữu cơ có công thức phân tử sau: C3H8, C3H6, C3H4.

Giải Công thức cấu tạo và thu gọn của các chất: C3H3: HHH hay CH3-CH2-CH3

H-C-C-C-H

H H H CgHs:

H hay CH2=CH-CH3 hoặc CHA H-Ç = C-C-H …

… . CH2 – CH2 H H H C3H4: HH hoặc CH=C–CH3 hoặc CH

CH = CH HH

C=C=Ć

Có hai bình đựng hai chất khí là CH4, C2H4. Chỉ dùng dung dịch brom có thể phân biệt được hai chất khí trên không? Nêu cách tiến hành.

Giải Dằn từng mẫu khí qua dung dịch Br2, khí nào làm mất màu dung dịch Br, đó là C2H4, còn lại là khí CH4 không có hiện tượng:

PTHH: CH4 + Br2 → C2HBr. Bài 3.

Biết 0,01 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch brom 0,1 M. Vậy X là hiđrocacbon nào trong số các chất sau? A. CH4;

  1. C2H2; C. C2H4; D. CyH6.

Giải Chọn câu đúng C: CH4 Bài 4.

Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam khí CO2 và 5,4 gam H.O. a) Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào? b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A. c) Chất A có làm mất màu dung dịch brom không? d) Viết phương trình hóa học của A với clo khi có ánh sáng.

Giải

  1. a) ncoz

8,8 44

= 0,2 (mol) → mc = 0,2.12 = 2,4 (g).

11120 = 3; 4 = 0,3 (mol) → My = 0,3.2 = 0,6 (g)

X

:

11

Y

Khối lượng của C và H có trong A: 0,6 + 2,4 = 3 (g) Vậy trong chất A chỉ có C và H = CTPT của A là C,H, xiy-mc .mh – 2,4 . 0,6 – 1.3

121 12′ 1 b) Vậy CTPT của A có dạng (CH3), vì MA < 40

→ (CH3). < 40 = 15n < 40 • Nếu n = 1 = không hợp lý.

  • Nếu n = 24 CTPT của A là C2H (nhận). c) A không làm mất màu dung dịch Br2 d) C2H6 + Cl, _ AS → CH3Cl + HCI
Giải bài tập Hóa học lớp 9 – Bài 42: Luyện tập chương IV: Hiđrocacbon – Nhiên liệu
Đánh giá bài viết