Unit 7: Television (Truyền hình)

             Ngữ pháp

             Bài tập

Unit 8: Sports and games (Thể thao và trò chơi)

             Ngữ pháp

             Bài tập

Unit 9: Cities of the world (Những thành phố trên thế giới)

            Ngữ pháp

            Bài tập

Review 3 (Ôn tập 3)

              Ngữ pháp

              Bài tập

Unit 10: Our house in the future (Ngôi nhà của chúng ta

              trong tương lai)

              Ngữ pháp

              Bài tập

Unit 11: Our greener world (Thế giới chúng ta xanh hơn)

               Ngữ pháp

               Bài tập

Unit 12: Robots (Người máy)

              Ngữ pháp

              Bài tập

Review 4 (Ôn tập 4)

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục: Giải bài tập SGK Tiếng Anh 6 Tập 2
Đánh giá bài viết