CHƯƠNG I: MỆNH ĐỀ TẬP HỢP

Bài 1: Mệnh đề

Bài 2: Tập hợp 

Bài 3: Các phép toán tập hợp

Bài 4: Các tập hợp số

Bài 5: Số gần đúng. Sai số

Ôn tập chương I 

CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT – BẬC HAI

 Bài 1: Hàm số 

 Bài 2: Hàm số y = ax + b

Bài 3: Hàm số bậc hai

Ôn tập chương II

CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH

 Bài 1: Đại cương về phương trình

Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

 Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Ôn tập chương III

CHƯƠNG IV: BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH 

Bài 1: Bất đẳng thức

Bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 

Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai

Ôn tập chương IV 

 CHƯƠNG V: THỐNG KÊ

Bài 1: Bảng phân bố tần số và tần suất 

Bài 2: Biểu đồ 

Bài 3: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt

Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn 

Ôn tập chương V 

CHƯƠNG V: CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC – CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 

Bài 1: Cung và góc lượng giác 

Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Bài 3: Công thức lượng giác

Ôn tập chương VI

 ÔN TẬP CUỐI NĂM 

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục: Giải bài tập Đại số lớp 10
5 (100%) 1 vote