A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Biểu đồ tần suất hình cột

2.Đường gấp khúc tần suất

3.Biểu đồ hình quạt

(Xem SGK , trang 114 ; 115 ; 116)

B. BÀI TẬP

1. Hãy mô tả bảng tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập số 2 của 81 bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất.

Giải

Bảng phân bố tần suất ghép lớp

Lớp của chiều dài Tần suất
 [ 10 ; 20 )

[ 20 ; 30 )

[ 30 ; 40 )

[ 40 ; 50 )

13%

30%

40%

17%

Cộng 100%

Trên mặt phẳng tọa độ, vẽ các điểm C 1(15; 13); C2 (25; 30); C3 (35; 40); C4 (45; 17)

Nối các điểm C1C2; C2C3; C3C4, ta được đường gấp khúc tần suất của lá dương xỉ trưởng thành.

2. Xét bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập số 3 của 81

a) Hãy vẽ biểu đồ tần suất hình cột, đường gấp khúc tần suất.

b) Hãy vẽ biểu đồ tần số hình cột, đường gấp khúc tần số.

c) Dựa vào biểu đồ tần suất hình cột đã vẽ ở câu a), hãy nêu nhận xét về khối lượng của 30 củ khoai tây được khảo sát .

Giải

Biểu đồ đường gấp khúc tần suất về khối lượng 30 củ khoai tây ở nông trường T.

Biểu đồ tần suất hình cột về khối lượng 30 củ khoai tây ở nông trường T.

Biểu đồ tần suất hình cột về khối lượng 30 củ khoai tây ở nông trường T. 

Giải

 Bảng: Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp trong nước năm 2000 phân theo thành phần kinh tế.

Các thành phần kinh tế Tỉ trọng (%)

Khu vực doanh nghiệp Nhà nước

Khu vực ngoài quốc doanh

Khu vực đầu tư nước ngoài

23,5%

32,2%

44,3%

Cộng 100%

Nguồn website giaibai5s.com

Giải bài tập Đại số lớp 10 – Chương 5: Thống kê – Bài 2: Biều đồ tần suất
5 (100%) 1 vote