PHẦN 1: ĐẠI SỐ

Chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 1. Mở đầu về phương trình

Bài 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Bài 3. Phương trình được đưa về dạng ax + b = 0

Bài 4. Phương trình tích

Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 6 và 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình 

Ôn tập chương III

Chương IV. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Bài 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Bài 3. Bất phương trình một ẩn

Bài 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Ôn tập chương IV

PHẦN II. HÌNH HỌC

Chương III. Tam giác đồng dạng

Bài 1. Định lí Ta-lét trong tam giác

Bài 2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác

Bài 4. Khái niệm tam giác đồng dạng 

Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất (c.c.c)

Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai (c.g.c)

Bài 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba (g.g) 

Bài 8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông 

Ôn tập chương III

Chương IV. Hình lăng trụ đứng – Hình chóp đều

Bài 1 và 2. Hình hộp chữ nhật

Bài 3. Thể tích của hình hộp chữ nhật

Bài 4. Hình lăng trụ đứng

Bài 5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Bài 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng

Bài 7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Bài 8. Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Bài 9. Thể tích hình chóp đều

 Ôn tập chương IV

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục: Giải sách bài tập Toán lớp 8 tập 2
Đánh giá bài viết