Nguồn website giaibai5s.com

 1. Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai? a. -5 2-5
 2. 4.(-3) > -14 c. 15 < (-4).2
 3. -4 +(-8)2 = (-4).(-15)

Giải a. -5 > -5: Đúng

 1. 4.(-3) > -14: Đúng . c. 15 < (-4).2: Sai
 2. -4 + (-8)? < (-4).(-15): Đúng 2. Chuyển các khẳng định sau về dạng bất đẳng thức và cho biết khẳng định đó đúng hay sai?
 3. Tổng của -3 và 1 nhỏ hơn hoặc bằng -2 b. Hiệu của 7 và -15 nhỏ hơn –20 c. Tích của -4 và 5 không lớn hơn -18 , d. Thương của 8 và J3 lớn hơn thương của 7 và – 2

Giải a. -3 + 1 < -2: Đúng

 1. 7 – (-15) < 20: Sai c. (-4).5 < -18: Đúng
 2. 8 :(-3) > 7:(-2): Đúng | 3. Đặt dấu <, >, 2, S vào ô vuông cho thích hợp: a. 12 + 8 | 9 +(-8) . b. 13 – 19 15 – 19 C. (-4)2 + 7 ( 16 + 7 d. 452 + 12 450 + 12

……

.

.

Giải

 1. 12 + 8 2 9 +(-8) b. 13 – 19 5 15 – 19 C. (-4)2 + 7 16 +7 d. 45° + 12 1 450 + 12 4. Cho m < n, hãy so sánh: a. m + 2 và n + 2
 2. m – 5 và n – 5

Giải a. Ta có: m < n = m + 2 < n + 2 b. Ta có: m < n = m – 5 < n – 5 5. Với m bất kì, hãy chứng tỏ: a. 1 + m < 2 + m

 1. m – 2 <3 +

m

Giải a. Vì 1 < 2 nên 1 + m < 2 + m b. Vì -2 < 3 nên m − 2 x 3 + m 6. Với số a bất kì, so sánh: a. a với a – 1

 1. a với a + 2

. . . Giải a. Vì 0 > -1 nên 0 + a > a = 1. Suy ra: a > a – 1 b. Vì 0 < 2 nên 0 + a < a + 2. Suy ra: a < a + 2 7. Dùng dấu =, >, >, < để so sánh m và n nếu: a. m – n = 2 b. n – m = 0 n- m = 3

.

Giải

 1. Ta có: m – n = 2 = m = n + 2

3 . (1) 0 < 2 = 0 + n < 2 + n >n<n + 2 (2) Từ (1) và (2) suy ra: n < m b. Ta có: m – n = 0 = m > n hoặc m < n c. Ta có: n – m = 3 = n = m + 3

0 <3 => 0 + m < 3 + m > m < m + 3 (4) Từ (3) và (4) suy ra: m < n

 1. Dựa vào tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, hãy chứng tỏ rằng:
 2. Nếu m > n thì m – n > 0 . b. Nếu m – n > 0 thì m > n

Giải

 1. Ta có: m > n + m + (-n2> n + (-n) …

m – n>n-n m – n>0 b. Ta có: m = n > 0 = m – n + n > 0 + n = m > n

 1. Cho a + 2 > 5, chứng tỏ a > 3. Điều ngược lại là gì? Điều đó có đúng không? I .

Giải Ta có: a + 2 x 5 = a + 2 – 2 > 5 – 2 = a > 3 Điều ngược lại: nếu a > 3 thì a + 2 > 5 Điều đó đúng vì; a > 3 = a + 2 x 3 + 2 = a + 2 > 5. .

Phần 1: Đại số – Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn – Bài 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
Đánh giá bài viết