PHẦN ĐẠI SỐ

Chương III PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bài 1: Mở đầu về phương trình

Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

Bài 4: Phương trình tích

Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bài 7: Ôn tập chương III

Chương IV BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Bài 3: Bất phương trình một ẩn

Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Bài 6: Ôn tập chương IV

PHẦN HÌNH HỌC

Chương III TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG 

Bài 1: Định lí Ta-let trong tam giác

Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-let

Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Bài 5,6,7: Các trường hợp tam giác đồng dạng

Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Bài 10: Ôn tập chương III

Chương IV HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG – HÌNH CHÓP ĐỀU

A. Hình lăng trụ đứng 

Bài 1: Hình hộp chữ nhật

Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp theo)

Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

Bài 4: Hình lăng trụ đứng

Bài 5,6: Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng

B. Hình chóp đều

Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt

Bài 8,9: Diện tích xung quanh và thể tích hình chóp đều

Bài 10: Ôn tập chương IV

Bài tập ôn cuối năm

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục: Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
Đánh giá bài viết