Mục lục Giải bài tập SGK Toán 4 Tập 1

Chương I: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Ôn tập các số đến 100 000

Ôn tập các số đến 100 000 (Tiếp theo)

Ôn tập các số đến 100 000 (Tiếp theo)

Biểu thức có chứa một chữ

Luyện tập

Các số có sáu chữ số

Luyện tập

Hàng và lớp

So sánh các số có nhiều chữ số

Triệu và lớp triệu

Triệu và lớp triệu (Tiếp theo)

Luyện tập

Luyện tập

Dãy số tự nhiên

Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

So sánh và sắp xếp thự tự các số tự nhiên

Luyện tập

Yến, tạ, tấn

Bảng đơn vị đo khối lượng

Giây, thế kỉ

Luyện tập

Tìm số trung bình cộng

Luyện tập

Biểu đồ

Biểu đồ (Tiếp theo)

Luyện tập

Luyện tập chung

Luyện tập chung

Chương II. Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

1.Phép cộng và phép trừ

Phép cộng

Phép trừ

Luyện tập

Biểu thức có chứa hai chữ

Tính chất giao hoán của phép cộng

Biểu thức có chứa ba chữ

Tính chất kết hợp của phép cộng

Luyện tập

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Luyện tập

Luyện tập chung

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Hai đường thẳng vuông góc

Hai đường thẳng song song

Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Vẽ hai đường thẳng song song

Thực hành vẽ hình chữ nhật

Thực hành vẽ hình vuông

Luyện tập

Luyện tập chung

2. Phép nhân

Nhân với số có một chữ số

Tính chất giao hoán của phép nhân

Nhân với 10, 100, 1000,… chia cho 10, 100, 1000,

Tính chất kết hợp của phép nhân

Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Đề-xi-mét vuông

Mét vuông

Nhân một số với một tổng

Nhân một số với một hiệu

Luyện tập

Nhân với số có hai chữ số

Luyện tập

Giới thiệu nhân phẩm số có hai chữ số với 11

Nhân với số có ba chữ số

Nhân với số có ba chữ số (Tiếp theo)

Luyện tập

Luyện tập chung

3. Phép chia

Chia một tổng cho một số

Chia cho số có một chữ số

Luyện tập

Chia một số cho một tích

Chia một tích cho một số

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Chia cho số có hai chữ số

Chia cho số có hai chữ số (Tiếp theo)

Luyện tập

Chia cho số có hai chữ số (Tiếp theo)

Luyện tập

Thương số chữ số 0

Chia cho số có ba chữ số

Luyện tập

Chia cho số có ba chữ số (Tiếp theo). Luyện tập

Luyện tập chung

Luyện tập chung

Chương III. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành

Dấu hiệu chia hết cho 2

Dấu hiệu chia hết cho 5

Luyện tập

Dấu hiệu chia hết cho 9

Dấu hiệu chia hết cho 3

Luyện tập

Luyện tập chung

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục: Giải bài tập SGK Toán 4 Tập 1
Đánh giá bài viết