Bài 1. Trong các số 35; 8; 57; 660; 4674; 3000; 945; 5553:

a) Số nào chia hết cho 5?

b) Số nào không chia hết cho 5?

Bài 2. Viết số chia hết cho 5 thích hợp vào chỗ chấm:

a) 150 < ……. < 160

b) 3575 < …… < 3585

c) 335; 340; 345; ……..;…..; 360

Bài 3. Với ba chữ số 0; 5; 7 hãy viết các số có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó và đều chia hết cho 5.

Bài 4. Trong các số 35; 8; 57; 660; 945; 5553; 3000:

a) Số nào vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2?

b) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1. a) Những số chia hết cho 5 là: 35; 660; 3000; 945.

b) Những số không chia hết cho 5 là: 8; 57; 4674; 5553.

Bài 2.

a) 150 x 155 < 160

b) 3575 < 3580 < 3585

c) 335; 340; 345; 350; 355; 360

Bài 3. 570; 705; 750

Bài 4.

a) Những số vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2 là: 660; 3000.

b) Những số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là: 35; 945.

* Những số vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2 có chữ số tận cùng là 0.

Nguồn website giaibai5s.com

Giải bài tập SGK Toán 4 Tập 1 – Chương 3, Bài 85: Dấu hiệu chia hết cho 5
Đánh giá bài viết
News Reporter