Giải vở bài tập Toán 4 Tập 1 – Bài 81: Luyện tập

On

1. Đặt tính rồi tính : 2. Tìm x: a) 517 x x = 151481                            b) 195906 : x = 634 x = 151481 : 517                                      x = 195906 : 634 x = 293                                                     x = 309 3. Phân xưởng A có…

Giải vở bài tập Toán 4 Tập 1 – Bài 71: Chia hai số tận cùng là chữ số 0

On

1. Tính (theo mẫu): Mẫu: 240 : 40= 240 :(10 x 4)       a) 72000 : 600 = 72000 : (100 x 6) = 240 : 10 :4                                           = 72000 : 100 : 6 = 24 : 4                                                   = 720 : 6 =…

Giải vở bài tập Toán 4 Tập 1 – Bài 70: Chia một tích cho một số

On

1. Tính bằng hai cách: a) (14 x 27): 7 = 378 : 7                     b) (25 x 24): 6 = 600 : 6 = 54                                                                           = 100 (14 x 27): 7 = 14 : 7 x 27          …