Bài 1. Trong các số 35; 89, 98; 1000; 744; 867; 7536; 84683; 5782; 8401:

a) Số nào chia hết cho 2?

b) Số nào không chia hết cho 2?

Bài 2. a) Viết bốn số có hai chữ số, mỗi số đều chia hết cho 2.

b) Viết hai số có ba chữ số, mỗi số đều không chia hết cho 2.

Bài 3. a) Với ba chữ số 3; 4; 6 hãy viết các số chẵn có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó. b) Với ba chữ số 3; 5; 6 hãy viết các số lẻ có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó.

Bài 4. a) Viết số chẵn thích hợp vào chỗ chấm:

340; 342; 344; ……….., 350

b) Viết số lẻ thích hợp vào chỗ chấm:

8347; 8349; 8351; ………….; 8357

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Bài 1.

a) Những số chia hết cho 2 là: 98; 1000; 744; 7536; 5782.

b) Những số không chia hết cho 2 là: 35; 89; 867; 84633 8401.

Bài 2.

a) 20; 38; 96; 84.

b) 681; 903.

Bài 3. a) 346; 364; 436; 634.

b) 365; 563; 635; 653.

Bài 4.

a) Số chẵn thích hợp: 346; 348.

b) Số lẻ thích hợp: 8353; 8355.

Nguồn website giaibai5s.com

Giải bài tập SGK Toán 4 Tập 1 – Chương 3, Bài 84: Dấu hiệu chia hết cho 2
Đánh giá bài viết