Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 10kg = …… yến                                     100kg = …… tạ

50kg = …… yến                                          300kg = …… tạ

80kg = …… yến                                          1200kg = …… tạ

b) 1000kg = …… tấn                                  10 tạ = …… tấn

8000kg = …… tấn                                      30 tạ = …… tấn

15000kg = …… tấn                                    200 tạ = …… tấn

c) 100cm” = ……dm?                                 100dm = ……m

800cm = ……dm?                                       900dm” = ….. m2

1700cm’ = ……dma                                    10000m2 = …… m

Bài 2.

a) 268 x 235                     b) 475 x 205                   c) 45 × 12 + 8

324 x 250                         309 x 207                           45 x (12 + 8)

Bài 4. Hai vòi nước cùng bắt đầu chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi phút chảy được 25l nước. Vòi thứ hai mỗi phút chảy được 15l nước. Hỏi sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước?

 Bài 5. Một hình vuông có cạnh là a. Gọi S là diện tích của hình vuông.

a) Viết công thức tính diện tích của hình vuông đó. 

b) Tính diện tích của hình vuông khi a = 25m.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1.

a) 10kg = 1 yến                                           100kg = 1 tạ

50kg = 5 yến                                               300kg = 3 ta

80kg = 8 yến                                               1200kg = 12 tạ

1000kg = 1 tấn                                            10 tạ = 1 tấn

8000kg = 8 tấn                                            30 tạ = 3 tấn

15000kg = 15 tấn                                        200 tạ = 20 tấn

100cm2 = 1dm2                                                        1000m2 = 1m2 

800cm2 = 8dm2                                          900dm2 = 9m2

1700cm2 = 17dm2                                      1000dm2 = 10m2

Bài 3.

a) 2 x 39 x 5                                            b) 302 x 16 + 302 x 4

= 2 × 5 × 39                                                = 302 x (16 + 4)

= 10 x 39                                                    = 302 x 20

= 390                                                         = 6040

c) 769 x 85 – 769 x 75

= 769 (85 – 75)

= 769 x 10

= 7690

Bài 4.

Giải

1 giờ 15 phút = 75 phút

Lượng nước mỗi phút cả hai vòi chảy vào bể:

25 + 15 = 40 (lít)

Sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi chảy được:

40 x 75 = 3000 (lít)

Đáp số: 3000 lít nước.

Bài 5. a) S = a x a

b) Với a = 25m thì S = 25 x 25 = 625 (m2)

Nguồn website giaibai5s.com

Giải bài tập SGK Toán 4 Tập 1 – Chương 2, Bài 65: Luyện tập chung trang 75
Đánh giá bài viết