Bài 1. Trong các số sau, số nào chia hết cho 3?

231; 109; 1872; 8225; 92313

Bài 2. Trong các số sau, số nào không chia hết cho 3?

96; 5028; 6823; 55553; 641311

Bài 3. Viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 3.

Bài 4. Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để được số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9:

59;     79;        235

 HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1. Những số chia hết cho 3 là: 231; 1872; 92313.

Bài 2. Những số không chia hết cho 3 là:

502; 6823; 55553; 641311.

Bài 3. 213; 999; 777

Bài 4.

561 → 564

795 → 798

2235 → 2535

Nguồn website giaibai5s.com

Giải bài tập SGK Toán 4 Tập 1 – Chương 3, Bài 88: Dấu hiệu chia hết cho 3
Đánh giá bài viết
News Reporter