Bài 1. Trong các số 3457; 4568; 66814; 2050; 2229; 3576: 900, 2355

a) Số nào chia hết cho 2?

b) Số nào chia hết cho 5?

Bài 2.

a) Hãy viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 3.

 b) Hãy viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 5.

Bài 3. Trong các số 345, 480; 296 341; 2000, 3995; 950 324:

a) Số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5?

b) Số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5

c) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2?

Bài 4. Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng là chữ số nào?

Bài 5. Loan có ít hơn 20 quả táo. Biết rằng, nếu Loan đem số táo đỏ chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết. Hỏi Loan có bao nhiêu quả táo?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1. a) Những số chia hết cho 2 là: 4568; 66814; 2050; 3576; 900.

b) Những số chia hết cho 5 là: 2050; 900; 2355.

Bài 2.

a) 108; 352; 696.

b) 675; 750; 995.

Bài 3.

a) Những số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là: 480; 2000; 9010.

b) Những số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là: 296; 324.

c) Những số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là: 345; 3995.

Bài 4. Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng là chữ số 0.

Bài 5.

Giải

Số táo của Loan chia hết cho 5 bạn hoặc 2 bạn là số có chữ số tận cùng là chữ số 0.

Trong những số bé hơn 20 thì có số 10 thỏa mãn điều kiện trên.

Vậy Loan có tất cả 10 quả táo.

Nguồn website giaibai5s.com

Giải bài tập SGK Toán 4 Tập 1 – Chương 3, Bài 86: Luyện tập trang 96
Đánh giá bài viết
News Reporter