Bài 1. Đếm thêm 1 triệu từ 1 triệu đến 10 triệu.

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

 Bài 3. Viết các số sau và cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số, mỗi số có bao nhiêu chữ số 0:

Mười lăm nghìn.                                       Năm mươi nghìn.

Ba trăm năm mươi.                                  Bảy triệu.

Sáu trăm.                                                  Ba mươi sáu triệu.

Một nghìn ba trăm.                                   Chín trăm triệu

HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8  triệu, 9 triệu, 10 triệu. 

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

1 chục triệu          2 chục triệu          3 chục triệu             4 chục triệu

10 000 000          20 000 000           30 000 000              40 000 000

5 chục triệu         6 chục triệu           7 chục triệu             8 chục triệu

50 000 000         60 000 000            70 000 000              80 000 000

9 chục triệu        100 triệu                 2 trăm triệu            3 trăm triệu

90 000 000         100 000 000          200 000 000            300 000 000

Bài 3.

Viết số Số chữ số Số chữ số
15000 5 3
350 3 1
600 3 2
1300 4 2
50000 5 4
7 000 000 7 6
36 000 000 8 6
900 000 000 9 8

Bài 4. Viết theo mẫu:

Nguồn website giaibai5s.com

Giải bài tập SGK Toán 4 Tập 1 – Chương 1, Bài 10: Triệu và lớp triệu
Đánh giá bài viết