Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống:

Thừa số 27 23 152 134
Thừa số 23 27 134 152
Tích 621 621 20368 20368

 

Số bị chia 66178 66178 16250 16250
Số chia 203 326 125 125
Thương 326 203 130 130

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 39870 : 123          b) 25863 : 251            c) 30395 : 217

Bài 3. Một Sở Giáo dục – Đào tạo nhận được 468 thùng hàng, mỗi thùng có 40 bộ đồ dùng học toán. Người ta đã chia đều số bộ đồ dùng đó cho 156 trường. Hỏi mỗi trường nhận được bao nhiêu bộ đồ dùng học toán?

Bài 4. Biểu đồ dưới đây nói về số sách giáo khoa của một cửa hàng bán được trong bốn tuần trước ngày khai giảng (SGK/91). Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 bao nhiêu cuốn sách?

b) Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3 bao nhiêu cuốn sách?

c) Trung bình mỗi tuần bán được bao nhiêu cuốn sách?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1

Thừa số 27 23 23 152 134 134
Thừa số 23 27 27 134 152 152
Tích 621 621 621 20368 20368 20368

 

Số bị chia 66178 66178 66178 16250 16250 16250
Số chia 203 203 326 125 125 125
Thương 326 326 203 130 130 130

Bài 3.

Giải

Số bộ đồ dùng học toán Sở nhận được:

40 x 468 = 18720 (bộ)

Số bộ đồ dùng học toán môi trường nhận được:

18720 : 156 = 120 (bộ)

Đáp số: 120 bộ đồ dùng học Toán.

Bài 4.

Giải

a) Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 là 1000 cuốn sách

(5500 – 4500 = 1000)

b) Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3 là 500 cuốn sách

(6250 – 5750 = 500)

c) Trung bình mỗi tuần bán được 5500 cuốn sách

* Tổng số sách bán được trong 4 tuần:

4500 + 6250 + 5750 + 5500 = 22000 (cuốn)

Trung bình mỗi tuần bán được:

22000 : 4 = 5500 (cuốn)

Nguồn website giaibai5s.com

Giải bài tập SGK Toán 4 Tập 1 – Chương 2, Bài 82: Luyện tập chung trang 90
Đánh giá bài viết