Bài 1. Trong các số sau, số nào chia hết cho 9?

99; 1999; 108; 5643; 29385

Bài 2. Trong các số sau, số nào không chia hết cho 9?

96; 108; 7853; 5554; 1097

Bài 3. Viết hai số có ba chữ số và chia hết cho 9.

Bài 4. Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để được số chia hết cho 9:

31 ;    35;        2 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1. Những số chia hết cho 9 là: 99; 108; 5643; 29385.

Bài 2. Những số không chia hết cho 9 là: 96; 7853; 5554; 1097.

Bài 3. 306; 927.

Bài 4. 31 5 1 1 35; 2 2 5

Nguồn website giaibai5s.com

Giải bài tập SGK Toán 4 Tập 1 – Chương 3, Bài 87: Dấu hiệu chia hết cho 9
Đánh giá bài viết
News Reporter