Phần một : Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm

Phần hai : Các đề ôn luyện

Đề số 1 Môn Vật Lí

             Môn Hóa Học

             Môn Sinh Học

Đề số 2 Môn Vật Lí

             Môn Hóa Học

             Môn Sinh Học

Đề số 3 Môn Vật Lí

             Môn Hóa Học

             Môn Sinh Học

Đề số 4 Môn Vật Lí

             Môn Hóa Học

             Môn Sinh Học

Đề số 5 Môn Vật Lí

             Môn Hóa Học

             Môn Sinh Học

Đề số 6 Môn Vật Lí

             Môn Hóa Học

             Môn Sinh Học

Đề số 7 Môn Vật Lí

             Môn Hóa Học

             Môn Sinh Học

Đề số 8 Môn Vật Lí

             Môn Hóa Học

             Môn Sinh Học

Đề số 9 Môn Vật Lí

             Môn Hóa Học

             Môn Sinh Học

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục: Bộ đề Ôn thi tốt nghiệp lớp 12 Tổ hợp môn Khoa học tự nhiên Tập 1
Đánh giá bài viết