Bài 1. Giúp trẻ học chương I “Ôn tập và bổ sung”

A. Các vấn đề chung

B. Cách dạy trẻ học

Bài 2. Giúp trẻ học chương II “Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100”

A. Các vấn đề chung

B. Cách dạy trẻ học

I-II-III. Cách dạy các bảng cộng có nhớ. Cách dạy cộng hai số có nhớ trong phạm vi 100. Cách dạy các đơn vị ki-lô-gam (kg) và lít (l).

IV – V. Cách dạy vè hình chữ nhật và hình tứ giác. Cách dạy trẻ giải bài toán nhiều hơn, ít hơn.

VI. Giúp trẻ giải một số loại bài tập

Bài 3. Giúp trẻ học chương III “Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100”

A. Các vấn đề chung

B. Cách dạy trẻ học

I-II. Cách dạy bảng trừ có nhớ. Trừ hai số có nhớ trong phạm vi 100. 

III-IV. Cách dạy trẻ tìm x. Về đường thẳng.

V. Cách dạy trẻ về ngày, giờ và xem đồng hồ

VI. Cách dạy trẻ vè ngày, tháng và xem lịch (giờ)

VII. Giúp trẻ giải một số bài tập

Bài 4. Giúp trẻ học chương IV “Ôn tập”

Bài 5. Giúp trẻ học chương V “Phép nhân và phép chia”

A. Các vấn đề chung

B. Cách dạy trẻ học

I. Giới thiệu ý nghĩa phép nhân

II. Giới thiệu ý nghĩa phép chia

III. Cách xây dựng bảng nhân

IV. Cách xây dựng bảng chia

V. Cách dạy các bài về 1/2, 1/3, 1/4, 1/5

VI-VII- VIII.dạy trẻ tên gọi trong phép nhân, chia. Cách dạy trẻ tìm x. Cách dạy trẻ về vai trò của số 1 trong phép nhân, chia

IX-X. Cách dạy trẻ về số 0 trong phép nhân, chia. Cách dạy trẻ về đường gấp khúc.

XI-XII. Dạy trẻ tính chu vi hình tam giác, tứ giác. dạy trẻ về phút và xem đồng hồ

XIII. Giúp trẻ giải một số bài tập

Bài 6. Giúp trẻ học chương VI “Các số trong phạm vi 1000”

A. Các vấn đề chung

B. Cách dạy trẻ học

I-II. Dạy trẻ đọc, viết các số có ba chữ số

III-IV. Dạy trẻ so sánh số có ba chữ số. Cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 1000. 

V-VI. Dạy trẻ các đơn vị đo độ dài. Dạy trẻ về tiền Việt Nam

VII. Giúp trẻ giải một số bài tập

Bài 7. Giúp trẻ học chương VII “Ôn tập cuối năm học”

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục. Cha mẹ dạy con học Toán 2
Đánh giá bài viết