Bài 6. Giúp trẻ học chương VI “Các số trong phạm vi 1000”-III-IV. Dạy trẻ so sánh số có ba chữ số. Cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 1000. 

On

B1 :PH nêu các bước so sánh và giải thích trên ví dụ rồi cho trẻ nhắc lại : So sánh chữ số hàng trăm : số nào có “chữ số hàng trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn” (lúc này…

Bài 5. Giúp trẻ học chương V “Phép nhân và phép chia”-XI-XII. Dạy trẻ tính chu vi hình tam giác, tứ giác. dạy trẻ về phút và xem đồng hồ

On

B1: Giới thiệu về cạnh và chu vi hình tam giác : a) Dùng hình tam giác ABC (ở tr.130, SGK) PH vừa chỉ vào từng cạnh vừa giới thiệu, chẳng hạn : Tam giác ABC có ba cạnh là AB, BC, CA….

Bài 5. Giúp trẻ học chương V “Phép nhân và phép chia”-VI-VII- VIII.dạy trẻ tên gọi trong phép nhân, chia. Cách dạy trẻ tìm x. Cách dạy trẻ về vai trò của số 1 trong phép nhân, chia

On

   Cách day cũng tương tự cách dạy các tên gọi trong phép cộng, trừ như đã nêu ở mục B.II của $1. Chỉ có điều là không xét trường hợp viết các phép nhân, chia theo kiểu tính dọc vì trẻ chưa…