Nguồn website giaibai5s.com

B1: Giới thiệu, chẳng hạn ::

  1. a) PH cho trẻ :

– Vẽ một hình vuông. – Kẻ hai đường chéo (như hình vẽ bên). – Nhận xét : Chia hình vuông thành 4

phần bằng nhau. Tô màu 1 phần (như hình vẽ). Nói : “Tô màu một phần bốn hình vuông” Viết : .

Đọc : Một phần tư. b) PH nêu : Ta chia một hình thành 4 phần bằng nhau, lấy đi

1 phần. Tức là lấy 1 hình đó.

Trẻ nhắc lại. B2: Luyện tập : – Trẻ vẽ một hình vuông, mỗi cạnh 2 ô. – Kẻ hai đoạn thẳng chia hình vuông

thành 4 phần bằng nhau. – Tô màu 1 phần, được 2 hình vuông (Trẻ tô phần nào cũng

được). – Trẻ giải các bài tập ở SGK.

Bài 5. Giúp trẻ học chương V “Phép nhân và phép chia”-V. Cách dạy các bài về 1/2, 1/3, 1/4, 1/5
Đánh giá bài viết