B1 :PH nêu các bước so sánh và giải thích trên ví dụ rồi cho trẻ nhắc lại :

So sánh chữ số hàng trăm : số nào có “chữ số hàng trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn” (lúc này không để ý đến chữ số hàng chục và đơn vị nữa).

Ví dụ : 199 < 215 (vì 1 & 2).

– Nếu có cùng chữ số hàng trăm thì mới xét đến chữ số hàng chục. Số nào có “chữ số hàng chục lớn hơn thì số đó lớn hơn” (lúc này không để ý đến chữ số hàng đơn vị nữa).

Ví dụ : 194 > 138 (vì 1 = 1, nhưng 9 > 3)

– Nếu có cùng chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục, số nào có

“chữ số hàng đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn”.

B2: Luyện tập (sử dụng SGK).

IV. Dạy trẻ cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 1000

Cách cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 1000 hoàn toàn giống như cách cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100 mà trẻ đã học ở lớp 1. Chỉ có điều là ở lớp 2 thì phải cộng, trừ thêm ở cột trăm mà thôi.

Nguồn website giaibai5s.com

Bài 6. Giúp trẻ học chương VI “Các số trong phạm vi 1000”-III-IV. Dạy trẻ so sánh số có ba chữ số. Cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 1000. 
Đánh giá bài viết