I. Dạy trẻ đọc, viết các số có ba chữ số

B1: Giới thiệu cách đọc, viết số có ba chữ số :

PH sử dụng các hình vẽ ở tr.146 SGK để hướng dẫn trẻ :

– Có mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị ? (2 trăm, 4 chục, 3 đơn vị) PH điền 2, 4, 3 vào bảng.

– Ta viết số gồm có 2 trăm, 4 chục, 3 đơn vị bằng các chữ số 243. PH che số 2 đi và hỏi : “Số này đọc thế nào ?” (Bốn mươi ba) PH không che số 2 nữa và hỏi : “Con số này đọc thế nào ?” (Hai trăm bốn mươi ba).

– Trong số này :

+ Chữ số 2 chỉ gì ? (2 trăm)

+ Chữ số 4 chỉ gì ? (4 chục) .

+ Chữ số 3 chỉ gì ? (3 đơn vị)

– Tương tự, PH hướng dẫn trẻ như vậy với số 235 và các số khác.

– PH nêu tên số, chẳng hạn “hai trăm mười ba” và yêu cầu trẻ lấy các hình vuông (trăm), các hình chữ nhật (chục) và đơn vị (ô vuông) để được hình ảnh trực quan của số đã cho. Trẻ sẽ lấy như sau :

PH cho trẻ làm tiếp với các số 312, 132 và 407.

B2 : Luyện tập (sử dụng SGK):

Bài 1: Nối các hình vẽ ô vuông với số. 

Bài 2 : Nối số với cách đọc.

Bài 3 : Đọc số rồi viết số.

II. Dạy trẻ phân tích số

+ Phân tích số 357 :

PH gợi ý trẻ xác định số 357 gồm mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị

Trẻ nêu : 357 gồm 3 trăm, 5 chục, 7 đơn vị.

+ Viết số thành tổng :

PH hướng dẫn : Nhờ việc phân tích này ta viết số thành tổng như sau (vừa đọc vừa viết) :

Đọc : “Ba trăm năm mươi bảy (viết 357), gồm (viết dấu =): ba trăm (viết 300, rồi viết dấu +), năm chục( viết 50, rồi viết dấu +), bảy đơn vị (viết 7)”.

357 = 300 + 50 + 7

+ PH cho trẻ thực hành với các số : 529; 736; 412.

Trẻ đọc kết quả phân tích số, đồng thời viết số thành tổng.

+ PH nên chú ý : Nếu chữ số hàng chục và đơn vị là 0 thì không viết nó vào trong tổng. Chẳng hạn, viết số 820 thành tổng :

“Tám trăm hai mươi (viết 820), gồm (viết =): tám trăm (viết 800, rồi viết dấu +), hai chục (viết 20, không viết + 0 nữa)”.

                                      820 = 800 + 20

+ Viết số 705 thành tổng :

“Bảy trăm linh năm (viết 705), gồm (viết =): bảy trăm (viết 700, rồi viết dấu +), không chục (không viết), 5 đơn vị (viết 5)”.

                                       705 = 700 + 5

Nguồn website giaibai5s.com

Bài 6. Giúp trẻ học chương VI “Các số trong phạm vi 1000”-I-II. Dạy trẻ đọc, viết các số có ba chữ số
Đánh giá bài viết