Nguồn website giaibai5s.com

By: Nhắc lại phép nhân : 3 x 2 = 6

a a

Cola

cat

– Mỗi phần có 3 quả cam. Hỏi 2 phần có | ඒ ඒ ඒ mấy quả cam ?

ඒ ඒ ඒ – PH viết phép tính : 3 x 2 = 6.

Ex : Giới thiệu phép chia cho 2 : – PH kẻ một vạch ngang (như hình vẽ). – PH nêu vấn đề : 6 quả cam chia đều cho 2 bạn.

Hỏi : Mỗi bạn có mấy quả ? (3 quả) Nói : 6 quả cam chia thành 2 phần bằng nhau, mỗi phần có 3 quả. (Ở đây, ta đã thực hiện một phép tính mới là phép chia : “Sáu chia hai bằng ba”. Viết là 6 : 2 = 3. Dấu : gọi là dấu chia.

B3 : Giới thiệu phép chia cho 3 : – Vẫn dùng 6 quả cam như trên. – PH nêu vấn đề : 6 quả cam chia cho

nỗi bạn 3 quả. Nói : 6 quả cam chia mỗi bạn 3 quả cam thì được 2 bạn. Ta có phép chia “Sáu chia ba bằng hai”. Viết là 6 : 8 = 2.

B4: Nêu nhận xét quan hệ giữa phép nhân và phép chia : – Mỗi phần có 3 quả, 2 phần có 6 quả.

3 x 2 = 6 – Có 6 quả chia đều cho 2 bạn, thì mỗi bạn có 3 quả.

6:2 = 3 – Có 6 quả chia mỗi bạn 3 quả thì được 2 bạn.

6:3 = 2

– Từ một phép nhân có thể lập được hai phép chia tương ứng :

6:2 = 3

3 x 2 = 65

6:3 = 2

B5: Luyện tập (sử dụng SGK):

Chuyển một phép nhân thành hai phép chia.

Bài 5. Giúp trẻ học chương V “Phép nhân và phép chia”-II. Giới thiệu ý nghĩa phép chia
Đánh giá bài viết