Bài 1: Thế giới động vật đa dạng, phong phú

Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật

Chương I. NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh

Bài 4: Trùng roi

Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày

Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

Chương II. NGÀNH RUỘT KHOANG

Bài 8: Thủy tức

Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang

Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang

Chương III. CÁC NGÀNH GIUN – NGÀNH GIUN DẸP

Bài 11: Sán lá gan

Bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp

Bài 13: Giun đũa

Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn

Bài 15: Giun đất

Bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất

Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

Chương IV. NGÀNH THÂN MỀM

Bài 18: Trai sông

Bài 19: Một số thân mềm khác

Bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm

Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm

Chương V. NGÀNH CHÂN KHỚP 4 LỚP GIÁP XÁC

Bài 22: Tôm sông

Bài 23: Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông

Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác

Bài 25: Nhện vài sự đa dạng của lớp hình nhện

Bài 26: Châu chấu

Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ

Bài 28: Thực hành Xem bằng hình về tập tính của sâu bọ

Bài 29: Đặc điểm chung và vài trò của ngành Chân khớp

Bài 30: Ôn tập phần I – Động vật không xương sống

Chương VI. NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

Bài 31: Cá chép

Bài 32: Thực hành: Mổ cá

Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép

Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Cá

Bài 35: Ếch đồng

Bài 36: Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ

Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư

Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài

Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn

Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Bài 41: Chim bồ câu

Bài 42: Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu

Bài 43: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim bồ câu

Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim

Bài 45: Thực hành Xem băng hình về đời sống và tập tính của Chim

Bài 46: Thỏ

Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ

Bài 48: Đa dạng của lớp thú. Bộ Thú huyết – Bộ Thú túi

Bài 49: Đa dạng của lớp thú(Tiếp theo). Bộ dơi và bộ cá voi

Bài 50: Đa dạng của lớp thú(Tiếp theo). Bộ ăn sâu bọ – bộ gặm nhấm – bộ ăn thịt

Bài 51: Đa dạng của lớp thú(Tiếp theo). Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng

Bài 52: Thực hành: Xem băng hình về đời sống, tập tính của Thú

Chương VII. SỰ TIẾN HÓA CỦA ĐỘNG VẬT

Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển

Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Bài 55: Tiến hóa về sinh sản

Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Chương VIII. ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

Bài 57: Đa đạng sinh học

Bài 58: Đa đạng sinh học (Tiếp theo)

Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học

Bài 60: Động vật quý hiếm

Bài 61+62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quạn trọng trong kinh tế địa phương

Bài 63: Ôn tập

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục: Học tốt Sinh học Lớp 7
Đánh giá bài viết