PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC

Chương I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN

Bài 2: Phiên mã và dịch mã

Bài 3: Điều hòa hoạt động của gen

Bài 4: Đột biến gen

Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Chương II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

Bài 7: Thực hành: Quan sát các dạng đột biến nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời

Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li

Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập

Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

Bài 15: Bài tập chương I và chương II

Chương III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể

Bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)

Chương IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

Bài 20: Tạo giống mới nhờ công nghệ gen

Chương V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 21: Di truyền y học

Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

Bài 23: Ôn tập phần di truyền học

PHẦN SÁU. TIẾN HÓA

Chương I. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa

Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Bài 27: Quá trình hình thành quần thể thích nghi

Bài 28: Loài

Bài 29: Quá trình hình thành loài

Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

Bài 31: Tiến hóa lớn

Chương II. SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

Bài 32: Nguồn gốc sự sống

Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

Bài 34: Sự phát sinh loài người

PHẦN BẢY. SINH THÁI HỌC

Chương I. CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT

Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Bài 37: Các dạng đặc trưng cơ bản của quần thể

Bài 38: Kích thước và sự tăng trưởng của quần thể sinh vật

Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Chương II. QUẦN XÃ SINH VẬT

Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Bài 41: Diễn thế sinh thái

Chương III. HỆ SINH THÁI, SINH QUYẾN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bài 42: Hệ sinh thái

Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Bài 46: Thực hành: Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP

CÂU HỎI VỀ DI TRUYỀN HỌC

CÂU HỎI VỀ TIẾN HÓA

CÂU HỎI VỀ SINH THÁI HỌC

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục: Học tốt Sinh học 12
5 (100%) 1 vote