Bài 164 (tr. 63 SGK)

Đề bài

Thực hiện  phép  tính  rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố:

a) (1000 + 1) :11                      b) 142 + 52 + 22

c) 29.31 + 144 : 122                 d) 333: 3 + 225 : 152

Giải:

a) (1000 + 1):11

= 1001 : 11

= 91

= 7.13;

 

b)142 + 52 + 22

= 196 + 25 + 4

= 225

= 3² . 5²;

 

c) 29.31 + 144 : 122

= 899 + 144 : 144

= 899 + 1

= 900

= 2² .3² .5²:

 

d) 333 : 3 + 225 : 15²

= 111 + 225 : 225

= 111 + 1

= 112

= 24 .7

Giaibai5s.com

Bài 164 (trang 63 sgk Toán 6 tập 1)
3.1 (61.88%) 32 votes