Bảng thu hoạch

Số STT Đối tượng Số NST/tế bào Giải thích cơ chế hình thành đột biến
1 Người bình thường 46 Bình thường
2 Bệnh nhân Đao 47 Giao tử bình thường (n) + giao tử đột biến (n + 1) tạo thành hợp tử (2n + 1 = 47) có 3 NST thứ 21.
3 Bệnh nhân 45 Giao tử bình thường (n) kết hợp với giao tử đột biến (n + 1) tạo thành hợp tử (2n – 1) = 44 + OX.

Nguồn website giaibai5s.com

Học tốt Sinh học 12 – Bài 7: Thực hành: Quan sát các dạng đột biến nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời
5 (100%) 1 vote