Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết (theo mẫu): a) Mẫu: 8679 = 8000 + 600 + 70 + 9

9217 = 9000 + 200 + 10 + 7 . 9696 = 9000 + 600 + 90 + 6 4538 = 4000 + 500 + 30 + 8 5555 = 5000 + 500 + 50 + 5

7789 = 7000 + 700 + 80 + 9 6574 = 6000 + 500 + 70 + 4. b) Mẫu: 2004 = 2000 + 4 2005 – 2000 + 5 .

1909 = 1000 + 900 + 9 9400 = 9000 + 400 . 3670 = 3000 + 600 + 70 2010 = 2000 + 10

2020 = 2000 + 20 2. Viết các tổng thành số có bốn chữ số (theo mẫu): a) Mẫu: 5000 + 200 + 70 + 8 = 5278

7000 + 600 + 50 + 4 = 7654 8000 + 400 + 20 + 7 = 8427

2000 + 800 +90 + 6 = 2896 9000 + 900 + 99 + 9 = 9999 b) Mẫu: 4000 + 20 + 1 = 4021.. 3000 + 60 + 8 = 3068

5000 + 7 . = 5007 7000 + 200 + 5 = 7205

9000 + 9 = 9009 9000 + 50 + 6 = 9056

3000 + 300 + 3 = 3303 2000 + 100 + 3 = 2103

8000 + 700 + 5 = 8705 3. Viết số (theo mẫu), biết số đó gồm:

Mẫu: Ba nghìn, hai trăm, năm chục, tám đơn vị: 3258. a) Năm nghìn, bốn trăm, chín chục, hai đơn vị: 5492. b) Một nghìn, bốn trăm, năm chục, bốn đơn vị: 1454. c) Bốn nghìn, hai trăm, năm đơn vị: 4205. d) Bảy nghìn, bảy chục: 7070. e) Hai nghìn, năm trăm: 2500.

  1. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu): , | a) Chữ số 5 trong số 2567 chỉ 5 trăm. b) Chữ số 5 trong số 5982 chỉ 5 nghìn.. c) Chữ số 5 trong số 4156 chỉ 5 chục. d) Chữ số 5 trong số 1945 chỉ 5 đơn vị.
Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 91. Các số có bốn chữ số (tiếp theo)
Đánh giá bài viết
News Reporter