A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

Các em cần tham khảo thêm công thức tổng quát về sự biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể tự thụ phấn qua các thế hệ:

Thế hệ Kiểu gen đồng hợp tử trội (AA) Kiểu gen dị hợp tử (Aa) Kiểu gen đồng hợp tử lặn (aa)
n (1/2)n (1/2)n

 

B. TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP

1. Các quần thể cùng loài thường khác biệt về những đặc điểm di truyền nào?

Trả lời

– Quần thể là một tổ chức của các cá thể cùng loài, sống trong cùng 1 khoảng không gian xác định và ở vào một thời điểm xác định.

– Các quần thể cùng loài thường khác biệt nhau về những đặc điểm: mỗi quần thể có một vốn gen đặc trưng thể hiện qua tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể.

2. Tần số alen và tần số các kiểu gen của quần thể cây tự thụ phấn và quần thể động vật giao phối gần sẽ thay đổi như thế nào qua các thế hệ?

Trả lời

Quần thể sinh sản bằng cách tự thụ phấn hoặc giao phối gần sẽ có:

– Cấu trúc di truyền với tỉ lệ các kiểu gen đồng hợp tử tăng dần, tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần qua các thế hệ sau.

– Tần số alen không thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác.

3. Tại sao các nhà chọn giống thường gặp rất nhiều trở ngại trong việc duy trì các dòng thuần chủng?

Trả lời

Các nhà chọn giống thường gặp rất nhiều trở ngại trong việc duy trì các dòng thuần chủng vì tự thụ phấn hoặc giao phối gần thì kiểu gen đồng hợp tử tăng dần qua các thế hệ, trong đó kiểu gen đồng hợp tử lặn có hại biểu hiện ra kiểu hình, gây thoái hóa giống.

4. Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Một quần thể khởi đầu có tần số kiểu gen dị hợp tử Aa là 0,40. Sau 2 thế hệ tự thụ phấn thì tần số kiểu gen dị hợp tử trong quần thể sẽ là bao nhiêu?

a. 0,10                 b. 0,20                    c. 0,30                   d. 0,40

Trả lời

Đáp án: a

Nguồn website giaibai5s.com

Học tốt Sinh học 12 – Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể
5 (100%) 1 vote