Mục lục Giải bài tập SGK Toán 4 Tập 2

Ki-lô-mét vuông

Luyện tập trang 100

2. Giới thiệu hình bình hành

Hình bình hành

Diện tích hình bình hành

Luyện tập trang 104

Chương IV. Phân số – các phép tính với phân số. Giới thiệu Hình thoi

1.Phân số

Phân số

Phân số và phép chia số tự nhiên

Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

Luyện tập trang 110

Phân số bằng nhau

Rút gọn phân số

Luyện tập trang 114

Quy đồng mẫu số các phân số

Quy đồng mẫu số các phân số (Tiếp theo)

Luyện tập trang 117

Luyện tập chung trang 118

So sánh phân số cùng mẫu số

Luyện tập trang 120

So sánh phân số khác mẫu số

Luyện tập trang 122

Luyện tập chung trang 123 phần 1

Luyện tập chung trang 123 phần 2

Luyện tập chung trang 124

2. Các phép tính với phân số

Phép cộng phân số

Phép cộng phân số (Tiếp theo)

Luyện tập trang 128

Luyện tập trang 128 (Tiếp theo)

Phép trừ phân số

Phép trừ phân số (Tiếp theo)

Luyện tập trang 131

Luyện tập chung trang 131

Phép nhân phân số

Luyện tập trang 133

Luyện tập trang 134

Tìm phân số của một số

Phép chia phân số

Luyện tập trang 136

Luyện tập trang 137

Luyện tập chung trang 137

Luyện tập chung trang 138

Luyện tập chung trang 138 (Tiếp theo)

Luyện tập chung 139

3. Giới thiệu hình thoi

Hình thoi

Diện tích hình thoi

Luyện tập trang 143

Luyện tập chung trang 144

Chương V. Tỉ số – Một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ

1.Tỉ số – Một số bài toán liên quan đến tỉ số

Giới thiệu tỉ số

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Luyện tập trang 148

Luyện tập trang 149

Luyện tập chung trang 149

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Luyện tập trang 151

Luyện tập trang 151 (Tiếp theo)

Luyện tập chung trang 152

Luyện tập chung trang 153

2.Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

Tỉ lệ bản đồ

Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (Tiếp theo)

Thực hành

Chương 6: Ôn tập

Ôn tập về số tự nhiên

Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo)

Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo) trang 161

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (Tiếp theo)

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (Tiếp theo) trang 164

Ôn tập về biểu đồ

Ôn tập về phân số

Ôn tập về các phép tính với phân số

Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo)

Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo) trang 169

Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo) trang 170

Ôn tập về đại lượng

Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo)

Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo) trang 172

Ôn tập về hình học

Ôn tập về hình học (Tiếp theo)

Ôn tập về tìm số trung bình cộng

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Luyện tập chung trang 176

Luyện tập chung trang 177

Luyện tập chung trang 178

Luyện tập chung trang 179

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục: Giải bài tập SGK Toán 4 Tập 2
Đánh giá bài viết