Nguồn website giaibai5s.com

Bài 1. Phân số thứ nhất là 3, phân số thứ hai là B. Hãy tính tổng,  hiệu, tích, thương của phân số thứ nhất và phân số thứ hai.

Bài 2. Số 2

Số bị trừ

071

  1. b) | Thừa số

Số trừ

Com

Thừa số

0100 Cm

Hiệu

orin

Tích

2

1.1

2 2

1

Bài 3. Tính:

2 5 3 a) – +— – –

3 2 4′ 4 1 1 – – – +

– X

Orla con

X

+

1 1 1

  1. 2 1

7:37 Bài 4. Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ

nhất chảy được ở bể, giờ thứ hai chảy được ở bể. a) Hỏi sau 2 giờ vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể? b) Nếu đã dùng hết một lượng nước bằng 1 bể thì số nước còn lại | là mấy phần bể?

| HƯỚNG DẪN GIẢI 4 2 28 +10 38 5*7 35 35

2 28 – 10 5 7 35 35

Bài 1. +

+= = –

+

| ܗ

ܠܛܪ | ܟ

ܠܛ | ܟ

X

4.2_47

ܠܝ | ܗ

.

=

5.7 52

14

Bài 2.

a)

Số bị trừ

100

Thừa số 1

00 100

Số trừ

AIR

3 |

|1| 8 | |Thừa số

Tích

100 100 101

Hiệu

Tích

Bài 3. a)

2 5 3 19 3 38-9 29 =+=-=-= 3’2 4 6 4 12 12 2 1 1 1 1 1 3 3 5^2 3 753515′ 2 2 1 2 9 1 2x9x1 1

X-X =9.9^2 9^2^2 9x2x2 2

Nome col

4 —

1 –

1 +—-

+

1 3

=

9 +10

30

19 30

+

1 1 2 + 3 5 – X — * – – = – 2 3 4 6 4 12 12 2 2 1 2 3 1 3 1

– = – X — -= – — = 7 7 2 7 7 7

Giải a) Sau 2 giờ vòi nước chảy được:

2 2 4

VINN

olN

2 7

х

Bài 4.

  1. b) Lượng nước còn lại là: 5 2

= 10

(be) Đáp số: a) 3 bể; b) ở bể.

2

Giải bài tập SGK Toán 4 Tập 2 – Chương 6, Bài 162: Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo) trang 170
5 (100%) 2 votes