Bài 8 LUYỆN TẬP | Hướng dẫn giải bài tập 1. Tính: 88 49 64 96 12 36 15 1 44 Giải 64 88 – 49 4.9 96 57 36 15 15 44 12 53 34 34 20 84 80 – 30 – 20 = 80 – 50 = 52 34 2. Tính nhẩm: 60 – 10-30 = 90 – 10 – 20 = 60 – 40 90 – 30 = Giải 60 – 10 – 30 = 20 90 – 10 – 20 = 60 60 – 40 = 20 90 – 30 = 60 3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là: a) 84 và 31; b) 77 và 53; Giải 77 31 53 80 – 30 – 20 80 – 50 = 30 = 30 c) 59 và 19. 84 59 19 53 24 40 4. Từ mảnh vải dài 9cm, cắt ra 5dm để may túi. Hỏi mảnh vải còn lại dài mấy đề-xi-mét? Tóm tắt: Mảnh vải dài: 90m Cắt ra: 50m Còn lại dài ?dm Giải Mảnh vải còn lại dài: 9-5 = 4 (dm) Đáp số: 4 dm 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Trong kho có 84 cái ghế, đã lấy ra 24 cái ghế. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu cái ghế? A. 24 cái ghế B. 48 cái ghế C. 60 cái ghế D. 64 cái ghế Giải Khoanh (c) 60 cái ghế. Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 15
Bài 8: Luyện tập
Đánh giá bài viết