Bài 38 • | LUYỆN TẬP I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính nhẩm: a) 9 + 6 = 7 + 8 = 6 + 5 = 6 + 9 = 8 + 7 = 3 + 8 = 4 + 8 = 5+ 8 = 4 + 7 = 5 + 9 = Giải a) 9 + 6 = 15 7 + 8 = 15 6 + 5 = 11 = 15 8 + 7 = 15 5 + 6 = 11 b) 3+ 8 = 11 4 + 8 = 12 2 + 9 = 11 5 + 8 = 13 4 + 7 = 11 5 + 9 = 14 + 7 + 7 = + + + OON ON ON + + + ܗ 3 + 9 = 12 9 + 3 = 12 6 + 7 = 13 7.+ 7 = 14 + + vwo + ܟ ܗ Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 53 2. Tính: 8 + 4 + 1 8 + 5 = = 7 + 4 + 2 = 7 + 6 = Giải 6 + 3 + 5 6 + 8 = = 8 + 4 + 1 = 13 8 + 5 = 13 7 + 4 + 2 = 13 7+ 6 = 13 6 + 3 + 5 = 14 + 8 = 14 3. Tính: 36 35 69 27 4 / 36 35 Giải 69 8 27 36 47 57 18 72 82 77 66 45 4. Mẹ hái được 38 quả bưởi, chị hái được 16 quả bưởi. Hỏi mẹ và chị hái được tất cả bao nhiêu quả bưởi? Tóm tắt: Mẹ hái : 38 quả bưởi ? quả bưởi Chị hái : 16 quả bưởi ? quả Giải Mẹ và chị hái được: 38 + 16 = 54 (quả bưởi) Đáp số: 54 quả bưởi 5. Điền chữ số thích hợp vào ô trống: a) 50> 58 b) 89 <08 Giải a) 59 > 58 b) 89 < 98 II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Tính: 9 + 4 + 2= 8 + 3 + 3= 7 + 4 + 5= 9 + 6 = 8 + 6 = 7 + 9 = 2. Em hái được 36kg đậu, anh hái nhiều hơn em : ... đậu. Hỏi anh hái được | bao nhiêu kg đậu? Đáp số: 54 kg 54 - Giải bài tập toán 2 - Tập 1
Bài 38: Luyện tập
Đánh giá bài viết