Nguồn website giaibai5s.com

14 25 48 81 Bài 1. Rút gọn các phân số: 2850 20:54

.

Bài 2. Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng

coln

  1. 8. 8 30′ 9’12

Bài 3. Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng

a)

50 5.8

150′ 20′ 32 Bài 4. Tính (theo mẫu): 2x 3 x 5 8x 7 x 5

19 x 2 x 5 b) 3x5x7 11x8x7

19 x 3 x 5 Mẫu: 2 x 3 x 5. 2

B x 6×77 Chú ý: Trong mẫu trên, ta đã cùng chia nhẩm tích ở trên và

tích ở dưới gạch ngang cho 3, rồi cùng chia nhẩm cho 5.

HƯỚNG DẪN GIẢI Bài 1. 14 – 14:14 1. 25 – 25: 25 1.

28 28:14 2′ 50 – 50: 25-2′ 48 48:6 8 81 81:27 3

  1. 30:6 5′ 54 54 : 272 * – Các số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 thì chia hết cho 6. – Các số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 9 thì chia hết

cho 27.

2

20

8

Bài 2.

30

12

,20

20:10 _ 2. 8

8: 4

2

30 30:10 3 12 12:4 3 * Các số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 có chữ số tận cùng

là chữ số 0 thì chia hết cho 10.

25

Bài 3.

5

5×5

1

25

8 32

8:8 32:8

1 4

1 x 25 4 x 25

Bài 4. b) 15

9 8 13:

Giải bài tập SGK Toán 4 Tập 2 – Chương 4, Bài 102: Luyện tập trang 114
Đánh giá bài viết