Nguồn website giaibai5s.com

  1. a = = = = = = = ?

5 1 12+ 3

2

6

IN

4 +4

4

4

Bài 1. a)

2

or os

lor

9

coin

Bler

3

Bài 2. Tính:

+ orico

Crico

IN

+

CY

Icoving

1- +

Oh orico

113

11 1 12 6

13 6+4

+

12 4

4

AICO

6

Bài 3. Tìm x:

a)

+ x = 1

| – – X = – 73

  1. c) X-

==

119

3

Bài 4. Diện tích của vườn hoa nhà trường được sử dụng như sau:

* diện tích vườn hoa dùng để trồng các loại hoa, 1 diện tích vườn hoa để làm đường đi, diện tích phần còn lại của vườn hoa để xây bể nước (như hình vẽ).

  1. a) Hỏi diện tích để xây bể nước chiếm bao nhiêu phần diện tích

vườn hoa? b) Biết vườn hoa là hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng

15m. Hỏi diện tích để xây bể nước là bao nhiêu mét vuông?

Bài 5. Con sên thứ nhất trong 15 phút bò được “m. Con sên thứ hai

T

)

.

| trong 1 giờ bò được 45cm. Hỏi con sên nào bò nhanh hơn?

HƯỚNG DẪN GIẢI 4 6 6 2 4 6 4 2 4 2 6

Bài 1. a)

+

11

– + —

+

or

+

12

12 – 123

1

9

3

+

=

=

– + – 12 12

12

3

Bài 2. a) 3 9 3 3

Bài 2. a) • = + = =

10 21 31 — + – =25

26

7

5

31 2 31 10_31_3. 35 7 5 35 35 355

31

3

31 21

10

35

35

35

به چت |

2

21

10

3

+

ن حن | ه

1

+

3

ا

12

4

12

12

11 1 11 2 9 3 12 & 12 12 12 4 1 3 2 9 11 64° 12 12 12

CO

Bài 3. a) =+ x = 1

Bài 3. av õ+x=1

b9-*=

X

=

0x-

  1. C) x –

vio COIN

X =

mi

CON

AICHATHAM

+

X

=

A

los

Bài 4.

a)

Giải Diện tích trồng hoa và đường đi là: 3 1 19

n tích vườn hoa) 4 520 Diện tích xây bể nước chiếm:

1- 19 1 (diện tích vườn hoa)

20

20

b)

Diện tích vườn hoa là:

20 x 15 = 300 (m2) Diện tích xây bể nước là: 300 x n = 15 (m2)

Đáp số: a) , diện tích vườn hoa;

  1. b) 15m? Bài 5. Giải

m = 100cm x š = 40cm 1 giờ = 60 phút -15 phút

20

m

x

4

Con sên thứ hai bò nhanh hơn.

Giải bài tập SGK Toán 4 Tập 2 – Chương 6, Bài 159: Ôn tập về các phép tính với phân số
Đánh giá bài viết