Nguồn website giaibai5s.com

Bài 1. Tính:

7

  1. a) 15

7

3

دن | مر

9 3

orico

2 17

12

16

16

A

49

3

4

a)

d)

Bài 2. Rút gọn rồi tính: 2 3 7 15

11 6 3 9 0 5 25 28 Bài 3. Tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI năm 2004, số huy chương vàng của đoàn học sinh tỉnh Đồng Tháp bằng tổng số huy chương của đoàn đã giành được, còn lại là huy chương bạc và huy chương đồng. Hỏi số huy chương bạc và huy chương đồng của đoàn Đồng Tháp bằng bao nhiêu phần tổng số huy chương mà đoàn đã giành được?

HƯỚNG DẪN GIẢI

7 3 16″ 16 2

Bài 1. a) 15 7

8

I

erico

  1. d) 17

5

12

49

49

Nico Coorleo

01c

COIN

Col

م | حب

=

-=

M | N

1

NI

7 15 7 3 4 Bài 2. a)

  1. b) 5 25 = 5 5 5 3 4 3 1 2

11 6 11 3 8 2 8 2 2 2

  1. d) ī ģ – 4 4 4 Bài 3.

Giải Số huy chương bạc và huy chương đồng là: 1- 3 tổng số huy chương)

Đáp số: Số tổng số huy chương.

Giải bài tập SGK Toán 4 Tập 2 – Chương 4, Bài 118: Phép trừ phân số
Đánh giá bài viết