Phần hai: Các đề ôn luyện

Đề số 10 Môn Lịch Sử

               Môn Địa Lí

               Môn Giáo Dục Công Dân

Đề số 11 Môn Lịch Sử

               Môn Địa Lí

               Môn Giáo Dục Công Dân

Đề số 12 Môn Lịch Sử

               Môn Địa Lí

               Môn Giáo Dục Công Dân

Đề số 13 Môn Lịch Sử

               Môn Địa Lí

               Môn Giáo Dục Công Dân

Đề số 14 Môn Lịch Sử

               Môn Địa Lí

               Môn Giáo Dục Công Dân

Đề số 15 Môn Lịch Sử

               Môn Địa Lí

               Môn Giáo Dục Công Dân

Đề số 16 Môn Lịch Sử

               Môn Địa Lí

               Môn Giáo Dục Công Dân

Đề số 17 Môn Lịch Sử

               Môn Địa Lí

               Môn Giáo Dục Công Dân

Đề số 18 Môn Lịch Sử

               Môn Địa Lí

               Môn Giáo Dục Công Dân

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục: Bộ đề Ôn thi tốt nghiệp lớp 12 Tổ hợp môn Khoa học xã hội Tập 2
Đánh giá bài viết