Tuần 19:

Nội dung Vợ chồng A Phủ (trích) – Tô Hoài

Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Tuần 20:

Nhân vật giao tiếp

Tuần 21:

Vợ nhặt – Kim Lân

Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Tuần 22:

Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành

Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ – Sơn Nam

Tuần 23:

Những đứa con trong gia đình – Nguyễn Thị

Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học (bài làm ở nhà)

Tuần 24:

Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu

Thực hành về hàm ý

Tuần 25:

Đọc thêm: Mùa lá rụng trong vườn – Ma Văn Kháng

Đọc thêm: Một người Hà Nội – Nguyễn Khải

Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

Tuần 26:

Thuốc – Lỗ Tấn

Rèn luyện kỹ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận

Tuần 27:

Số phận con người (trích) – Sô-lô-khốp 

Trả bài viết số 6

Tuần 28:

Ông già và biến cà (trích) – Hê-minh-uê

Diễn đạt trong văn nghị luận

Tuần 29:

Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) – Lưu Quang Vũ

Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Tuần 30:

Nhìn về vốn văn hoá dân tộc – Trần Đình Hượu

Phát biểu tự do

Tuần 31:

Phong cách ngôn ngữ hành chính

Văn bản tổng kết

Tuần 32:

Tổng kết phần Tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Ôn tập phần làm văn 

Tuần 33:

Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ 

Tuần 34:

Ôn tập phần Văn học 

Tuần 35:

Kiểm tra tổng hợp cuối năm

 

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục: Học tốt Ngữ văn lớp 12 Tập 2 chương trình cơ bản
Đánh giá bài viết