Nguồn website giaibai5s.com

  1. NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH Câu hỏi: Lập bảng thống kê về những sự kiện cơ bản chính của | lịch sử thế giới hiện đại (1917 – 1945) theo mẫu sau: …

THỜI GIAN SỰ KIỆN KẾT QUẢ

. Nước Nga – Liên Xô Tháng 2-1917 7-11-1917 1918-1920 1921-1941

Các nước khác 1918-1923 1924-1929 1929-1933 1933-1939

1939-1945 108

Trả lời câu hỏi Thời gian Sự kiện

| Kết quả

Nước Nga – Liên Xô Tháng Cách mạng dân chủ Lật đổ chế độ Nga hoàng, hai chính

2-1917 – tư sản Nga thắng lợi quyền song song tồn tại. – 7.11.1917 Cách mạng xã hội |- Lật đổ chính phủ lâm thời tư sản.

chủ nghĩa tháng 1- Thành lập nước Cộng hoà Xô viết và Mười Nga thắng lợi chính quyền Xô viết.

– Xoá bỏ chế độ người bóc lột người. | 1918-1920 |Cuộc đấu tranh xây Xây dựng hệ thống chính trị, Nhà

dựng và bảo vệ nước mới, đánh thắng thù trong giặc

chính quyền Xô viết ngoài. 1921-1941 |Liên Xô xây dựng | | Công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội tập thể hoá nông nghiệp.

Các nước khác 1918-1923 |Cao trào cách mạng Đảng cộng sản thành lập, Quốc tế

ở châu Âu, châu Á | Cộng sản thành lập. 1924-1929 Thời kì ổn định và sản xuất công nghiệp phát triển

phát triển của chủ nhanh chóng, chính trị ổn định.

nghĩa tư bản 1929-1933 |Cuộc khủng hoảng kinh tế giảm sút nghiêm trọng, chính

kinh tế nổ ra ở Mĩ trị khủng hoảng. và lan khắp các

nước tư bản. 1933-1939 |Các nước tư bản tìm – Khối Đức, I-ta-li-a, Nhật phát xít

cách thoát khỏi|hoá bộ máy chính quyền, chuẩn bị khủng hoảng chiến tranh.

– Khối Anh, Pháp, Mĩ thực hiện cải cách kinh tế, chính trị, duy trì chế độ dân chủ tư sản.

1939-1945 | Chiến tranh thế giới 72 nước trong tình trạng chiến tranh. thứ hai

Phe phát xít thất bại, thắng lợi thuộc • về Liên Xô, phe Đồng minh và nhân

loại tiến bộ trên thế giới.

  1. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU Câu hỏi: Hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 đến năm 1945.

. Trả lời câu hỏi – Với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga 1917, lần đầu tiên chủ nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực ở một nước, nằm giữa vòng vây của chủ nghĩa tư bản. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã tác động to lớn đến tình hình thế giới.

– Phong trào đấu tranh cách mạng ở các nước tư bản Âu – Mĩ lên cao và có bước chuyển biến mới. Ở nhiều nước, các đảng cộng sản ra đời. Trên cơ sở đó, Quốc tế Cộng sản được thành lập và đã lãnh đạo phong trào cách mạng đi theo con đường Cách mạng tháng Mười – con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa.

– Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc, cùng với sự phát triển của phong trào dân chủ tư sản, giai cấp vô sản trẻ tuổi bắt đầu trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào cách mạng.

– Trải qua những năm phát triển bột phát sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước tư bản đã lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933). Cuộc khủng hoảng này dẫn tới hậu quả: chủ nghĩa phát xít thắng thế ở I-ta-li-a, Đức và Nhật Bản với ý đồ gây chiến tranh chia lại thế giới.

– Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945), cuộc chiến tranh gây ra những tổn thất khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, đã kết thúc một thời kì phát triển của lịch sử thế giới hiện đại. Câu hỏi: Em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất trong số các sự

kiện lịch sử từ năm 1917 đến năm 1945 và nêu lí do vì sao em chọn những sự kiện đó.

Trả lời câu hỏi Năm sự kiện tiêu biểu nhất trong lịch sử từ năm 1917 đến năm 1945 là:

  1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917: Vì nó mở ra một thời kì mới trong lịch sử của nhân loại: độc lập dân tộc gắn liền với chủ . nghĩa xã hội.
  2. Cao trào cách mạng ở châu Âu từ 1918 đến 1923: Vì giai cấp công nhân thế giới đã trưởng thành, nhiều Đảng Cộng sản ra đời ở các nước tư bản và tổ chức Quốc tế Cộng sản được thành lập.
  3. Phong trào đòi độc lập dân tộc ở châu Á: giai cấp vô sản trưởng thành và tham gia lãnh đạo cách mạng.
  1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đẩy các nước tư bản vào cuộc khủng hoảng chưa từng có, dẫn đến hậu quả là chủ nghĩa phát xít thắng thế và đẩy nhân loại đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh mới.
  2. Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1 945) là cuộc chiến tranh gây ra những tổn thất khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại. | (Tùy từng học sinh nêu lí do của mình và có thể tham khảo những lí do sau):

– Về sự kiện cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga có thể nói đây là lần đầu tiên chủ nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực ở một nước đã mở ra một thời kì mới trong lịch sử của nhân loại: độc lập dân tộc gắn liền với

chủ nghĩa xã hội. | – Cao trào cách mạng 1918-1923 có bước chuyển biến mới: Giai cấp

công nhân trưởng thành, nhiều Đảng Cộng sản ra đời -> Quốc tế Cộng sản thành lập, lãnh đạo phong trào cách mạng đi theo con đường Cách mạng tháng Mười.

– Phong trào độc lập dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc là nhằm đấu tranh chống tư bản chủ nghĩa; trong phong trào đó, giai cấp vô sản trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong đạo.

– Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đẩy các nước tư bản vào cuộc khủng hoảng chưa từng có, dẫn đến hậu quả chủ nghĩa phát xít thắng thế và đẩy nhân loại đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh mới

mang tính chất phi nghĩa. | – Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1933) là cuộc chiến tranh gây ra những tổn thất khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, kết thúc một thời kì phát triển của lịch sử thế giới hiện đại.

Phần I. Lịch sử thế giới-Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ 1917 đến năm 1945)-Chương V. Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX-Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)
Đánh giá bài viết

Những bài viết liên quan

News Reporter