Địa lí dân cư

Bài 1. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Bài 2. Dân số và gia tăng dân số

Bài 3. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Bài 4. Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống

Bài 5. Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999 

Địa lí kinh tế

Bài 6. Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Bài 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Bài 8. Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Bài 9. Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản

Bài 10. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

Bài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 12. Sự phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Bài 14. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Bài 15. Thương mại và du lịch

Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Sự phân hóa lãnh thổ

Bài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 18. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)

Bài 19. Thực hành : Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ 

Bài 20. Vùng Đồng bằng sông Hồng

Bài 21. Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

Bài 22. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người

Bài 23. Vùng Bắc Trung Bộ

Bài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

Bài 25. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Bài 26. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Bài 27. Thực hành : Kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

Bài 28. Vùng Tây Nguyên

Bài 29. Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)

Bài 30. Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên

Bài 31. Vùng Đông Nam Bộ

Bài 32. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Bài 33. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Bài 34. Thực hành : Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

Bài 35. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Bài 36. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Bài 37. Thực hành : Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

Bài 38. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo

Bài 39. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo (tiếp theo)

Bài 40. Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

Địa lí địa phương

Bài 41. Địa lí tỉnh (thành phố) 

Bài 42. Địa lí tỉnh (thành phố (tiếp theo)

Bài 43. Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo)

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục: Học tốt Địa lí 9
Đánh giá bài viết