Unit 1. My new school (Trường học mới của tôi)

            Ngữ pháp

            Bài tập

Unit 2: My home (Nhà của tôi)

           Ngữ pháp

           Bài tập

Unit 3: My friends (Những người bạn của tôi)

           Ngữ pháp

           Bài tập

Review 1 (Ôn tập 1)

Unit 4: My neigbourhood (Khu phố của tôi)

          Ngữ pháp

          Bài tập

Unit 5: Natural wonders of the world (Những kì quan thiên nhiên

của thế giới)

          Ngữ pháp

          Bài tập

Unit 6: Our Tet holiday (Kì nghỉ tết của chúng tôi)

         Ngữ pháp

         Bài tập

Review 2 (Ôn tập 2)

Mục lục: Giải bài tập SGK Tiếng Anh 6 tập 1
4 (80%) 1 vote