Chương I: Chất – Nguyên tử – Phân tử

Bài 2. Chất.

Bài 4. Nguyên tử.

Bài 5. Nguyên tố hóa học.

Bài 6. Đơn chất và hợp chất – Phân tử .

Bài 8. Bài luyện tập 1.

Bài 9. Công thức hóa học .

Bài 10. Hóa trị

Bài 11. Bài luyện tập 2.

Chương II: Phản ứng hóa học

Bài 12. Sự biến đổi chất . 

Bài 13. Phản ứng hóa học .

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng.

Bài 16. Phương trình hóa học .

Bài 10. Bài luyện tập 3.

Chương III : Mol và tính toán hóa học

Bài 18. Mol.

Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất .

Bài 20. Tỉ khối của chất khí.

Bài 21. Tính theo công thức hóa học.

Bài 22. Tính theo phương trình hóa học .

Bài 23. Bài luyện tập 4.

Chương IV:Oxi – Không khí

Bài 24. Tính chất của oxi .

Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi .

Bài 26. Oxit.

Bài 27. Điều chế oxi – Phản ứng phân hủy

Bài 28. Không khí – Sự cháy .

Bài 29. Bài luyện tập 5.

Chương V: Hiđro – Nước

Bài 31. Tính chất – Ứng dụng của hiđro.

Bài 32. Phản ứng oxi hóa – khử.

Bài 33. Điều chế hiđro – Phản ứng thế.

Bài 34. Bài luyện tập 6.

Bài 36. Nước .

Bài 37, Axit – Bazơ – Muối .

Bài 38. Bài luyện tập 7.

Chương VI: Dung dịch

Bài 40. Dung dịch.

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước .

Bài 42. Nồng độ dung dịch.

Bài 43. Pha chế dung dịch .

Bài 44. Bài luyện tập 8.

Bài tập làm thêm

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục: Giải bài tập Hóa học 8
Đánh giá bài viết