Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính:

97 | 2

877 –

.

.

.

8

883 6 29 28

12

7 17

3

  1. 1
  2. Đặt tính rồi tính:

852_ 99| 4. 8 | 42 – 8 [ 24 .

875 5 117

05

16

  1. Có 34 con thỏ nhốt vào các chuồng, mỗi chuồng có không quá 6 con | thỏ. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chuồng để nhốt hết số thỏ đó? Tóm tắt

| Bài giải Không quá 6 con :1 chuồng Ta có: | 34 con 😕 chuồng 34 : 6 = 5 chuồng (dư 4 con thỏ)

Số chuồng là 5 chuồng, còn 4 con thỏ nữa nên cần thêm 1 cái chuồng nữa. Vậy số chuồng cần ít nhất là: 5 + 1 = 6 (chuồng).

Đáp số: 6 chuồng 4. Vẽ hình tam giác có một góc vuông:

hay

.

  1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đồng hồ chỉ: A. 6 giờ 4 phút

  1. 6 giờ 40 phút (C)6 giờ 20 phút
  2. 4 giờ 6 phút

T

ROS

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 68. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
Đánh giá bài viết
News Reporter