I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Tính chất vật lý: chất khí, nhẹ nhất trong các chất khí tan rất ít trong nước.

2. Tính chất hóa học:

– Tác dụng với oxit kim loại: (có tính khử mạnh)

3. Ứng dụng:

– Làm nhiên liệu, sản xuất amoniac, axit…

– Làm chất khử để điều chế kim loại từ oxit của chúng.

– Dùng để bơm vào kinh khí cầu…

II. GIẢI BÀI TẬP SGK.

Bài 1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng hiđro khử các oxit sau:

a. Sắt (III) oxit;           b. Thuỷ ngân (II) oxit;                  C. Chì (II) oxit.

                                            HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 2. Hãy kể những ứng dụng của hiđro mà em biết?

                                        HƯỚNG DẪN GIẢI

Ứng dụng của hiđro: sản xuất axit, amoniac, chất khử oxit kim loại.

Bài 3. Chọn cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

tính oxi hóa; tính khử; chiếm oxi; nhường oxi; nhẹ nhất

 – Trong các chất khí, hidro là khí… ….. Khí hiđro có…

 – Trong phản ứng giữa H2 và CuO, H2 có …………… vì……….. của chất khác; CuO

 có…………. vì …………. cho chất khác.

                                      HƯỚNG DẪN GIẢI

– Trong các chất khí, hiđro là khí nhẹ nhất. Khí hidro có tính khử.

– Trong phản ứng giữa H2 và CuO, H2 có tính khửchiếm oxi của chất khác; CuO có tính oxi hóa nhường oxi cho chất khác.

Bài 4. Khử 48 gam đồng (II) oxit bằng khí hiđro. Hãy:

a. Tính số gam đồng kim loại thu được; 

b. Tính thể tích khí hidro (đktc) cần dùng.

                                       HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 5. Khử 21,7 gam thuỷ ngân (II) oxit bằng hiđro. Hãy:

ạ. Tính số gam thủy ngân thu được;

b. Tính số mol và thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng.

                                    HƯỚNG DẪN GIẢI

a. nHg = 0,1 mol → mHg = 0,1.201 = 20,1 (g)

b. nH2 = 0,1 mol → VH2 = 0,1.22,4 = 2,24 (l)

Bài 6*. Tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khí hiđro tác dụng với 2,8 lít khí oxi (các thể tích khí đo ở đktc).

                                      HƯỚNG DẪN GIẢI 

Vậy H2 dư, O2 hết

nH2O = 0,125.2 = 0,25 (mol)

mH2O = 0,25.18 = 4,5 (g).

Nguồn website giaibai5s.com

Chương V: Hiđro – Nước-Bài 31. Tính chất – Ứng dụng của hiđro.
Đánh giá bài viết