Phần một: Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm

   A. Hướng dẫn chung

   B. Hướng dẫn cụ thể

       1.Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm môn Lịch sử

       2.Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm môn Địa lí

       3.Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân

Phần hai: Các đề ôn luyện

 Đề số 1 Môn Lịch sử

                Môn Địa lí

  Môn Giáo dục công dân

 Đề số 2 Môn Lịch sử

  Môn Địa lí

  Môn Giáo dục công dân

 Đề số 3 Môn Lịch sử

   Môn Địa lí

   Môn Giáo dục công dân

 Đề số 4 Môn Lịch sử

  Môn Địa lí

  Môn Giáo dục công dân

 Đề số 5 Môn Lịch sử

  Môn Địa lí

  Môn Giáo dục công dân

 Đề số 6 Môn Lịch sử

   Môn Địa lí

   Môn Giáo dục công dân

 Đề số 7 Môn Lịch sử

   Môn Địa lí

   Môn Giáo dục công dân

 Đề số 8 Môn Lịch sử

   Môn Địa lí

   Môn Giáo dục công dân

 Đề số 9 Môn Lịch sử

  Môn Địa lí

  Môn Giáo dục công dân

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục: Bộ đề Ôn thi tốt nghiệp lớp 12 Tổ hợp môn Khoa học xã hội Tập 1
Đánh giá bài viết