Nguồn website giaibai5s.com

  1. a) Mẫu: 48:2

96:3

,

88:4

90 : 3

: 482

4 24

963 9 32

8814 8 22

9

30

06

oloo

48 : 2 = 24

96 : 3 = 32

88 : 4 = 22

90 : 3 = 30

  1. b) Mẫu: 29:31 . 45 : 6

48:5

38 : 4 29 3 456 4815

20

384 279

459

36 9 . 3

2 29 :3 = 9 (dư 2); 45 :6 = 7 (dư 3); 48 :5 = 9 (dư 3); 38 : 4 = 9 (dư 2)

427

3

804

45 5

8 12

45/9 57

0

..

486 4217 S

16 8 5

.

:

  1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong các phép chia có dư với số chia là 5, số dư lớn nhất của các phép chia đó là:

  1. 1 . B. . . . . C. 3 . (D. 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Trong phép chia có dư với số chia là 6, số dư có thể là 1 hoặc 2. hoặc 3 hoặc 4 hoặc 5.

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 29. Luyện tập Phép chia hết và phép chia có dư
Đánh giá bài viết
News Reporter