Nguồn website giaibai5s.com

  1. NHỮNG NÉT CHUNG VỀ PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC

Ở CHÂU Á. CÁCH MẠNG TRUNG QUỐC TRONG NHỮNG NĂM 1919 – 1939

  1. Những nét chung | Câu hỏi: Em hãy cho biết thắng lợi của Cách mạng tháng Mười

Nga là sự kết thúc cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất có ảnh hưởng như thế nào đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á?

| Trả lời câu hỏi + Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và sự kết thúc cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất đã mở ra một thời kì phát triển mới trong phong trào độc lập dân tộc ở châu Á. .

+ Tiếng vang của Cách mạng tháng Mười đã vượt qua biên giới nước Nga, trở thành niềm hi vọng và là nguồn cổ vũ to lớn đối với nhân dân bị áp bức, bóc lột ở nhiều nước thuộc địa và phụ thuộc ở châu Á cũng như trên thế giới. | + Ở một số nước, phong trào giải phóng dân tộc đã đi theo con đường

của Cách mạng tháng Mười. . | Câu hỏi: Những phong trào đấu tranh tiêu biểu ở các nước châu Á. |

Trả lời câu hỏi + Phong trào Ngũ tư (4-5-1919) ở Trung Quốc đã mở đầu cho cao trào cách mạng chống đế quốc, chống phong kiến ở châu Á. . .

+ Cuộc cách mạng của nhân dân Mông Cổ (1921 – 1924) giành được thắng lợi, đưa đến việc thành lập Nhà nước nhân dân Mông Cổ.

+ Ở Đông Nam Á, phong trào độc lập lan rộng khắp đất nước.

+ Ở Ấn Độ đã diễn ra cuộc bãi công với quy mô lớn của công nhân và khởi nghĩa của nông dân chống thực dân Anh. Đảng Quốc đại dư lãnh đạo của Ma-hat-ma Gan-đi đã động viên nhân dân đấu tranh đòi quyền độc lập, tẩy chay hàng hóa của Anh, phát triển kinh tế dân tộc.

+ Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc ở Thổ Nhĩ Kì (1919 -1922) kết thúc thắng lợi, dẫn tới việc thành lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kì.

+ Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong cả nước.

Câu hỏi: Các em biết gì về cuộc đời và sự nghiệp M. Gan-đi?

Trả lời câu hỏi + Ma-hát-ma Gan-đi (1869 – 1948) được sinh ra trong một gia đình quan lại Ấn Độ. Cha mẹ đều là những tín đồ Ấn Độ giáo ngoan đạo. Năm 13 tuổi, ông đã lấy vợ. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông đi du học

Anh và sau đó sang Nam Phi thuộc Anh làm việc nhiều năm với tư cách là một luật sư.

+ Sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, năm 1915, ông trở về Tổ quốc và bắt đầu tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ chống sự thống trị của thực dân Anh.

+ Năm 1920, ông trở thành lãnh tụ của Đảng Quốc đại. Sau khi qua đời ông được nhân dân An Độ suy tôn là “Thánh” Câu hỏi: Đường lối bất bạo động, bất hợp tác của M. Gan-đi đã có | tác dụng như thế nào đến phong trào đấu tranh của Ấn Độ nói riêng và các nước trong khu vực nói chung

| Trả lời câu hỏi Đường lối bất bạo động, bất hợp tác của M. Gan-đi đã có tác dụng tích cực thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc của Ấn Độ tiến đến thắng lợi, đồng thời có ảnh hưởng to lớn tới phong trào đòi độc lập ở các nước Đông Nam Á. . Câu hỏi: Em hãy nêu những nét mới của phong trào độc lập dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Trả lời câu hỏi Những nét mới của phong trào độc lập dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là:

+ Giai cấp công nhân đã tích cực tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và ở một số nước công nhân đã đóng vai trò lãnh đạo cách mạng.

+ Nhiều Đảng Cộng sản ở các nước châu Á cũng được thành lập như Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a.

  1. Cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 – 1939. . Câu hỏi: Trong những năm 1919 – 1939, phong trào nào mở đầu cho thời kì phát triển mới của cách mạng Trung Quốc?

Trả lời câu hỏi . Phong trào mở đầu cho thời kỳ phát triển mới của cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 – 1939 là Phong trào Ngũ tứ, nổ ra ngày 4-5-1919 | bằng cuộc biểu tình của 3000 học sinh yêu nước ở Bắc Kinh.

Câu hỏi: Phong trào Ngũ tứ diễn ra nhằm mục đích gì? Quy mô ra sao? |

Trả lời câu hỏi . + Phong trào Ngũ tứ bùng nổ ngày 4-5-1919, mở đầu bằng cuộc biểu

tình của 3000 học sinh yêu nước ở Bắc Kinh chống lại âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc.

+ Phong trào đã nhanh chóng lan rộng ra cả nước, lôi cuốn đông đảo • công nhân, nông dân, trí thức yêu nước tham gia. Lực lượng chủ yếu của

phong trào chuyển từ học sinh sang giai cấp công nhân. Câu hỏi: Theo em khẩu hiệu đấu tranh của phong trào Ngũ tư có

điều gì mới so với khẩu hiệu “Đánh đổ Mãn Thanh” trong Cách mạng Tân Hợi (1911)?

Trả lời câu hỏi Cách mạng Tân Hợi chỉ dừng lại ở tính chất chống phong kiến với khẩu hiệu “đánh đuổi Mãn Thanh”. Còn khẩu hiệu đấu tranh của phong trào Ngũ tứ vừa mang tính chất chống đế quốc vừa mang tính chất chống phong kiến. ..

+ Tính chất chống đế quốc: Quần chúng giương cao các khẩu hiệu đấu tranh như “Trung Quốc của người Trung Quốc”, “phế bỏ Hiệp ước 21 điều” (quy định những điều khoản về quyền lợi của các nước đế quốc ở Trung Quốc)…

+ Tính chất chống phong kiến: là chống nền văn hóa cổ hủ, phản dân chủ, phản khoa học, đòi thực hiện những cải cách tiến bộ trên lĩnh vực văn hóa – tư tưởng. Để chống sự phản bội của phong kiến, phong trào Ngũ tứ đề ra khẩu hiệu “Giết hết bọn giặc bán nước”. Câu hỏi: Phong trào Ngũ tư có tác dụng như thế nào đối với Cách mạng Trung Quốc?

Trả lời câu hỏi Phong trào Ngũ tư (1919) mở đầu cho cao trào cách mạng chống đế quốc và chống phong kiến. Từ đó, chủ nghĩa Mác – Lê-nin được truyền bá rộng rãi ở Trung Quốc. Các nhóm cộng sản được hình thành và trên cơ sở đó, tháng 7-1921, Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập. Câu hỏi: Nêu những nét chính của cách mạng Trung Quốc trong giai đoạn 1927 – 1937.

Trả lời câu hỏi + Trong những năm 1926 1927, nhân dân Trung Quốc tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng nhằm đánh đổ các tập đoàn quân phiệt đang chia nhau thống trị các vùng trong nước.

+ Trong những năm 1927-1937, diễn ra cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch và Đảng Cộng sản.

– Từ năm 1937, Quốc dân đảng hợp tác với Đảng Cộng sản chống Nhật. Câu hỏi: Vì sao năm 1937, Đảng Cộng sản lại hợp tác với Quốc dân đảng?

Trả lời câu hỏi Tháng 7-1937, Nhật Bản phát động cuộc chiến tranh xâm lược quy mô nhằm thôn tính toàn bộ Trung Quốc. Trước nguy cơ dân tộc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chủ động đề nghị Quốc dân đảng đình chỉ nội chiến, cùng hợp tác chống Nhật. Cách mạng Trung Quốc chuyển sang thời kì mới: Quốc – Cộng hợp tác kháng chiến chống Nhật. Câu hỏi: Lập niên biểu về cách mạng Trung Quốc trong những

năm 1919-1939 theo mẫu sau:

Sự kiện

Thời gian 4-5-1919 7-1921 1926-1927 1927-1937

7-1937

Trả lời câu hỏi Thời gian

| Sự kiện 4-5-1919

Phong trào Ngũ tư (1919) 7-1921

Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập 1926-1927

Chiến tranh cách mạng 1927-1937

Nội chiến 7-1937

Quốc – Cộng hợp tác chống Nhật Bản xâm lược II. PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở ĐÔNG NAM Á (1918 – 1939)

  1. Tình hình chung Câu hỏi: Đầu thế kỉ XX, ở các nước Đông Nam Á có những chuyển | biến căn bản nào?

Trả lời câu hỏi + Đầu thế kỉ XX, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa hoặc nửa thuộc địa của chủ nghĩa thực dân. Chỉ có Xiêm (nay là Thái Lan) tương đối tự chủ, nhưng về mọi mặt vẫn bị phụ thuộc vào các nước đế quốc.

+ Sau thất bại của những cuộc khởi nghĩa dưới ngọn cờ “phò vua cứu nước”, tầng lớp trí thức mới ở nhiều nước Đông Nam Á đã hướng cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc theo con đường dân chủ tư sản. Câu hỏi: Đầu thế kỉ XX, những nước nào trong khu vực Đông Nam Á trở thành thuộc địa của các nước đế quốc thực dân?

Trả lời câu hỏi + Ba nước Đông Dương Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia) là thuộc địa của Pháp.

+ Ma-lai-xi-a, Bru-nây, Xin-ga-po, Miến Điện (nay là Mi-a-ma) là thuộc địa của Anh.

+ In-đô-nê-xi-a là thuộc địa của Hà Lan.

+ Phi-líp-pin là thuộc địa của Mĩ. Câu hỏi: Vì sao sau: Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh đòi độc lập dân tộc phát triển mạnh ở Đông Nam Á?

Trả lời câu hỏi Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh chống đế quốc dâng cao mạnh mẽ vì: | + Chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa của các nước đế quốc đã tác động trực tiếp lên các nước Đông Nam Á.

+ Ảnh hưởng thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đến khu vực này. Câu hỏi: Em hãy nêu những nét mới của phong trào độc lập dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Trả lời câu hỏi , Bắt đầu từ những năm 20, trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc xuất hiện một nét mới đó là giai cấp vô sản ở Đông Nam Á từng bước trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào cách mạng.

– Trong thời kì này, nhiều đảng cộng sản đã ra đời ở nhiều nước Đông Nam A, như ở In-đô-nê-xi-a năm 1920; ở Việt Nam, Mã Lai và Xiêm năm 1930. | – Phong trào dân chủ tư sản ở Đông Nam Á cũng có những bước tiến bộ rõ rệt. Nếu như trước đây mới chỉ xuất hiện những nhóm lẻ tẻ thì đến giai đoạn này đã ra đời những chính đáng có tổ chức và có ảnh hưởng xã hội lớn như Đảng Dân tộc ở In-đô-nê-xi-a, phong trào Tha-kin ở Miến Điện.. Câu hỏi: Sự thành lập các Đảng Cộng sản có tác động như thế nào đối với phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á

| Trả lời câu hỏi Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở một số nước đã vùng dậy đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc.

Nổi bật là các cuộc khởi nghĩa Gia-va và Xu-ma-tơ-ra (1926 – 1927) ở In-đô-nê-xi-a và phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh (1930 -1931) tại Việt Nam.

  1. Phong trào độc lập dân tộc ở một số nước Đông Nam Á Câu hỏi: Nêu một số sự kiện tiêu biểu về phong trào cách mạng ở | Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.

Trả lời câu hỏi . + Ở Lào, nhiều bộ tộc đã tham gia phong trào chống Pháp. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa do Ông Kẹo và Com-ma-đam lãnh đạo kéo dài hơn 30 năm (1901 – 1936). | + Ở Cam-pu-chia, các cuộc đấu tranh yêu nước liên tiếp nổ ra trong những năm 1918 – 1920, 1926, đặc biệt là phong trào yêu nước theo xu hướng dân chủ tư sản do nhà sư A-cha Hem-chiêu đứng đầu trong những năm 1930 – 1935, | + Ở Việt Nam, phong trào chống Pháp phát triển mạnh mẽ, nhất là sau khi Đảng Cộng sản thành lập. Câu hỏi: Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở các nước Đông Dương

Trả lời câu hỏi . + Phong trào diễn ra sôi nổi dưới nhiều hình thức, bước đầu có sự liên minh chiến đấu chống đế quốc của ba nước.

+ Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ tháng 10-1930 là Đảng. | Cộng sản Đông Dương, đã tạo ra bước ngoặt cho phong trào cách mạng. Câu hỏi: Phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a diễn ra như thế nào? –

Trả lời câu hỏi : Trong hơn ba thế kỉ dưới sự áp bức, bóc lột tàn tệ của thực dân Hà Lan, nhân dân In-đô-nê-xi-a đã nhiều lần nổi dậy đấu tranh. Trong những năm 1926 – 1927, khởi nghĩa đã bùng nổ ở các đảo Gia-va và Xu-ma-tơ-ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Sau khi khởi nghĩa bị đàn áp, quần chúng đã ngả theo phong trào dân tộc tư sản do Ác-mét Xu-các-nô, lãnh đạo của Đảng Dân tộc, đứng đầu. Câu hỏi: Các em biết gì về Ác-mét Xu-các-nô, lãnh tụ phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a?

Trả lời câu hỏi + Ác-mét Xu-các-nô (1901 – 1970) sinh ra trong một gia đình quý tộc ở miền Đông Gia-va. 24 tuổi, ông tốt nghiệp Học viện Công nghiệp Băng – Đung. Thời học sinh, ông đã từng tham gia những hoạt động dân chủ yếu

nước chống ách thống trị của thực dân Hà Lan. .

+ Tháng 7 – 1927, ông cùng với một số trí thức tiểu tư sản và tư sản . dân tộc đứng ra thành lập liên minh dân tộc In-đô-nê-xi-a (Đảng Quốc dân In-đô-nê-xi-a (PNI). Đảng đòi độc lập cho In-đô-nê-xi-a, không hợp tác với chính quyền thuộc địa và đoàn kết thống nhất trong phong trào giải phóng dân tộc. Câu hỏi: Em có nhận xét gì về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Trả lời câu hỏi + Phong trào diễn ra sôi nổi và liên tục với nhiều hình thức phong phú. • Phong trào lên cao lan rộng khắp các quốc gia. Từ những năm 20 của thế kỉ XX, giai cấp vô sản trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào.

+ Ở Đông Dương, Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo phong trào | đấu tranh chống Pháp tạo ra bước ngoặt cho phong trào.. | + Phong trào dân chủ tư sản tiếp tục phát triển, có những bước tiến ! rõ rệt, đã xuất hiện các chính đáng có tổ chức và ảnh hưởng xã hội rộng

lớn. Tuy chưa thắng lợi nhưng đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân chống kẻ thù chung là chủ nghĩa phát xít kể từ năm 1940.

Phần I. Lịch sử thế giới-Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ 1917 đến năm 1945)-Chương III. Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)-Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918-1939)
Đánh giá bài viết

Những bài viết liên quan

News Reporter