Phần II. Nhiệt học-Chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể-Các bài kiểm tra tham khảo chương VII

On

Đáp án Nguồn website giaibai5s.com (Thời gian làm bài 15 phút) – BÀI KIỂM TRA SỐ 1 (100% TRẮC NGHIỆM) 0 Câu 1: Phân loại các chất rắn theo cách nào dưới đây là đúng Chất rắn đơn tinh thể và chất…

Phần II. Nhiệt học-Chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể-Bài 40. Thực hành: Đo hệ số số căng bề mặt của chết lỏng

On

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC    Học xong bài này ta phải đạt được các yêu cầu tối thiểu sau:    Xác định được hệ số căng bề mặt bằng thí nghiệm B. HỌC BÀI Ở LỚP I. CƠ SỞ LÍ THUYẾT:…

Phần II. Nhiệt học-Chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể-Bài 39. Độ ẩm của không khí

On

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC    Học xong bài này ta phải đạt được các yêu cầu tối thiểu sau:    Nêu được định nghĩa độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm tỉ đổi, độ ẩm cực đại của không khí.    Nêu…

Phần II. Nhiệt học-Chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể-Bài 38. Sự chuyển thể của các chất

On

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC    Học xong bài này ta phải đạt được các yêu cầu tối thiểu sau:    Viết được công thức tính nhiệt nóng chảy của vật rắn Q = λm, và vận dụng được công thức ấy…

Phần II. Nhiệt học-Chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể-Bài 37. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

On

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC Học xong bài này ta phải đạt được các yêu cầu tối thiểu sau: Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng căng bề mặt.    Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng dính ướt và…

Phần II. Nhiệt học-Chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể-Bài 36. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

On

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC    Học xong bài này ta phải đạt được các yêu cầu tối thiểu sau:    Viết được các công thức nở dài và nở khối.    Vận dụng được công thức nở dài và nở khối…

Phần II. Nhiệt học-Chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể-Bài 34. Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô vô định hình

On

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC    Học xong bài này ta phải đạt được các yêu cầu tối thiểu sau:    Phân biệt được chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình về cấu trúc vi mô và những tính…

Phần II. Nhiệt học-Chương V. Chất khí-Bài 31. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

On

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC    Học xong bài này ta phải đạt được các yêu cầu tối thiểu sau:    Nêu được các thông số p, V,T xác định trạng thái của một lượng khí.    Viết được phương trình trạng…