A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

   Học xong bài này ta phải đạt được các yêu cầu tối thiểu sau:

   Nêu được các thông số p, V,T xác định trạng thái của một lượng khí.

   Viết được phương trình trạng thái của khí lí tương

   Vận dụng được phương trình trạng thái của khí lí tưởng giải các bài tập liên quan. Nếu được nhiệt độ tuyệt đối là gì và vẽ được đường đăng áp trong hệ toạ độ (V, T).

B. HỌC BÀI Ở LỚP

I. KHÍ THỰC VÀ KHÍ LÝ TƯỞNG

   Những thí nghiệm chính xác cho thấy, chất khí thực chất khí tồn tại trong thực tế như ôxi, nitơ, cacbonic…) chi tuân theo gần đúng các định luật Bôil – Mariốt và Sác-lơ. Giá trị của tích pV và thương  thay đổi theo bản chất, nhệt độ và áp suất của chất khí.

   Chỉ có khí lý tưởng là tuân theo đúng các định luật về chất khí đi học. 

   Tuy nhiên, sự khác biệt giữa khí thực và khí lý tưởng không lớn ở những nhiệt độ và áp suất thông thường.

II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG 

   Để lập phương trình này ta chuyên lượng khí từ trạng thái 1 (p1, V1, T1) sang trạng thái 2 (p2, V2, T2) qua trạng thái trung gian 1’ (p’, V2, T1) bằng các đăng quá trình.

– Phương trình trạng thái của khí lý tưởng : 

   Độ lớn của hằng số này phụ thuộc vào khối lượng khí.

   Phương trình trên được nhà vật lý người Pháp Cla-pê-rôn (Clareyron) đưa ra năm 1834 và được gọi là phương trình trạng thái của khí lý tưởng hay phương trình Cla-pê-rốn.

   Mỗi một lượng khí đều có các thông số p, V, T đặc trưng cho trạng thái của nó. Các thông số này có mối liên hệ với nhau thông qua một phương trình gọi là phương trình trạng thái.

III. QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP

1. Quá trình đẳng áp

   Quá trình biến đổi trạng thái khi áp suất không đổi gọi là quá trình đăng áp.

2. Liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp

   Trong quá trình đăng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

+ Đây chính là nội dung của định luật Gay-Luy Xác.

3. Đường đẳng áp

   Đường biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo nhiệt độ khi áp suất không đôi gọi là đường đăng áp.

   Ứng với các áp suất khác nhau của cùng một lượng khí có những đường đăng áp khác nhau.

Đáp án

Nguồn website giaibai5s.com

Phần II. Nhiệt học-Chương V. Chất khí-Bài 31. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
Đánh giá bài viết